ANBI - GEMEENTE ANBI - GEMEENTE
De staatsecretaris  van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een uitstel mogelijkheid gegeven voor publicatieplicht voor ANBI’s in verband met de coronacrisis. Dit uitstel geldt voor organisaties die  zich inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk mag hebben. Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de Goede Herderkerk Epe heeft besloten gebruik te maken van deze uitstel mogelijkheid, waarbij de publicatie plicht is opgeschort tot 1 november 2020. Tot uitstel is besloten omdat de controle op de jaarrekening 2019 is vertraagd in verband met de beperkende corona maatregelen. 

A. DE HERVORMDE GEMEENTE VAN EPE

1. Algemeen
De Hervormde gemeente van Epe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 1 dit als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom woord en sacramenten”.
De Hervormde gemeente is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, als bedoeld in artikel 2, boek 2, Burgerlijk Wetboek en zij bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en overige instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als vallende onder de ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente van Epe.
 
2. Samenstelling
De Hervormde gemeente van Epe bestaat uit vier wijkgemeenten, als volgt:
  • Grote Kerk, wijkgemeente I
  • Grote Kerk, wijkgemeente II
  • Goede Herderkerk, wijkgemeente van bijzondere aard
  • Sionskerk, wijkgemeente van bijzondere aard 
De Goede Herderkerk en de Sionskerk zijn in het verleden, onder goedkeuring van de daarvoor bevoegde instanties van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, als buitengewone wijkgemeenten tot stand gekomen. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze gemeenten nu wijkgemeenten van bijzondere aard genoemd. Beide Eper wijkgemeenten van bijzondere aard zijn op grond van de bij de kerkorde behorende overgangsbepaling 82, voor wat betreft de verzorging van hun stoffelijke belangen, gelijk gesteld aan een niet in wijkgemeenten ingedeelde gemeente.
Ten gevolge van de toepassing van deze overgangsbepaling 82 (zoals verwoord in de “Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland”, Zoetermeer 2013) heeft de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente van Epe, met instemming van de kerkenraden van de vier hiervoor genoemde wijkgemeenten, besloten dat de ouderling-kerkrentmeesters van de Goede Herderkerk en de Sionskerk, geen deel uitmaken van het Algemene College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van Epe. Dit houdt in dat binnen de Hervormde gemeente van Epe het Algemene College van Kerkrentmeesters wordt gelijkgesteld aan het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters van de Grote Kerk, wijkgemeente I en Grote Kerk Wijkgemeente II.
De hierboven bedoelde toepassing van overgangsbepaling 82 geldt niet voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. Deze zijn toevertrouwd aan het College van diakenen van de Hervormde gemeente van Epe. Zie hierna onder 4 “Diaconie”

3. Werkwijze
Zowel de grenzen van de wijkgemeenten Grote Kerk, als die van de wijkgemeenten van bijzondere aard Goede Herderkerk en Sionskerk, zijn gelijk aan de grenzen van de Hervormde gemeente van Epe.
Binnen de Hervormde gemeente van Epe functioneert een Algemene kerkenraad, bestaande uit twaalf leden. Deze Algemene kerkenraad heeft de volgende samenstelling: vier predikanten, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en vier diakenen. Per wijkgemeente worden er drie ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene kerkenraad. Dit houdt in: zes ambtsdragers namens de Grote Kerk (wijkgemeenten I en II), drie ambtsdragers namens de Goede Herderkerk en drie ambtsdragers namens de Sionskerk. De verdeling over de ambten vindt plaats volgens een door de Algemene kerkenraad vast te stellen rooster, met dien verstande dat namens elke wijkgemeente elk der drie ambten in de Algemene kerkenraad vertegenwoordigd is. Mocht het aantal predikanten minder zijn dan vier (ook tijdens een predikantsvacature) dan wordt die plaats ingenomen door een ouderling van de betreffende wijkgemeente. Een en ander wordt geregeld in de “Plaatselijke regeling van de Hervormde gemeente te Epe”, vastgesteld d.d. 17 mei 2005 en d.d. 21 mei 2008.
De kerkenraad van de wijkgemeenten I en II Grote Kerk en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard Goede Herderkerk en Sionskerk zijn zelf geheel eindverantwoordelijk voor hun eigen gemeente.
 
4. Diaconie
Binnen de Hervormde gemeente van Epe bestaat een diaconie welke een eigen rechtspersoonlijkheid heeft en bestuurd wordt door een College van diakenen van de Hervormde gemeente. Zie DIACONIE.
Elke kerkenraad van een wijkgemeente benoemt haar diakenen in een wijkraad van diakenen, uit deze wijkraden worden diakenen afgevaardigd naar het College van diakenen. Dit College bestaat dus uit diakenen van de wijkgemeenten I en II van de Grote Kerk en van de wijkgemeenten van bijzondere aard Goede Herderkerk en Sionskerk.
De Algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen  van diaconale aard. Dit geldt ook voor de gebouwen en terreinen welke in bezit zijn van de diaconie van de Hervormde gemeente. E.e.a. komt tot uitdrukking in de vereiste goedkeuring van de jaarrekening en de begroting door de Algemene kerkenraad.

B. DE HERVORMDE WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD GOEDE HERDERKERK

1.Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk in Nederland en mitsdien ook de wijkgemeente van bijzondere aard Goede Herderkerk te Epe, verwoordt in de eerste hoofdstukken van de eerder genoemde kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en financiën.
De Kerk is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend vanuit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
In het beleidsplan en het jeugd-/jongerenbeleidsplan van de Goede Herderkerk is bovenstaande doelstelling ook te vinden in de hoofdstukken “Gemeente zijn” en “Gemeente opbouw”. Het hieruit voortvloeiende activiteitenplan voor de gemeente is te vinden op de website van de Goede Herderkerk onder  "activiteiten algemeen" ; "overige activiteiten".  en werkwijze jeugd-/jongerenbleidsplan.
.
 2. Gegevens en Organisatie
De Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Goede Herderkerk is gevestigd te Epe, postadres Enkweg 2, 8162 VW Epe.
Telefoon 0578-616729 (of adm. 0578-611707)
E-mail adres: scriba@goedeherderkerkepe.nl
Website: www.goedeherderkerkepe.nl
RSIN / Fiscaal nr. : 
002532645

De Goede Herderkerk is een rechtspersoonlijkheid, wat betrekking heeft op alle zaken welke niet van diaconale aard zijn.
Het bestuur van de wijkgemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze bestaat uit tenminste twintig door de gemeente gekozen ambtsdragers, zijnde ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester. De vier ouderlingen-kerkrentmeesters vormen samen met vijf kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters. Dit college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. Dit met uitzondering van diaconale zaken. De kerkenraad van de Goede Herderkerk is eindverantwoordelijk, dit komt tot uitdrukking in de beoordeling en goedkeuring van begroting en jaarrekening.  
De honorering van de predikant van de Goede Herderkerk is geregeld in de Generale Regeling Rechtspositie Predikanten. De salariëring van de overige medewerkers in loondienst (zoals bijstand in het pastoraat, jeugdwerker, kosteres en organist) is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.
De leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijke onkosten kunnen worden vergoed.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke kerkenwerk.
 Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan afzonderlijke colleges, zoals het college van kerkrentmeesters en de wijkraad van diakenen.
Een en ander wordt geregeld in de “Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken in de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Goede Herderkerk te Epe”, vastgesteld 11 oktober 2006.

3. Financiën
De bestedingen gebeuren in het algemeen volgens de begroting en sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de “verkorte staat van baten en lasten” is dit cijfermatig in beeld gebracht.
De bijgevoegde staat van baten en lasten geeft in de kolom “begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening 2019 

 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterkafwijken van de bestedingen in het voorgaande verslagjaar.
In Nederland zorgen kerkgenootschappen zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar middels de actie Kerkbalans gevraagd een bijdrage te verlenen voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerkgenootschappen ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat in de vorm van predikantstraktementen en salarissen van eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten, jeugd/jongerenwerk en ouderenwerk (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen). Ook de kosten van de eigen organisatie ( o.a. salaris koster, vergoeding organist) moeten uit de inkomsten.
terug