Beleidsplan 2021 - 2025 Beleidsplan 2021 - 2025

“Kerk in de voetsporen van Jezus de Goede Herder!”

1. Wie zijn wij?

De Goede Herderkerk is een warme, enthousiaste en gastvrije gemeente waarin iedereen, jong en oud, zich thuis mag voelen en omzien naar elkaar heel belangrijk is.
De Goede Herderkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en heeft een open-confessionele modaliteit.
Wat bedoelen we met open-confessioneel?
Confessioneel wil zeggen: we houden vast aan het geloof zoals dat in de belijdenissen van alle eeuwen is samengevat. De Bijbel, het Woord van God, staat centraal in onze eredienst. We zijn gemeente van Jezus Christus, die ons door Zijn sterven en opstanding met God heeft verzoend. Dat is de basis van onze gemeente, daarin vinden we elkaar.
Open wil zeggen: niet alle gemeenteleden beleven het geloof op dezelfde manier. Daarin zien we een behoorlijke veelkleurigheid: traditioneel, evangelisch, ruimdenkend, en van alles daartussenin. We willen openstaan voor die verschillen in geloofsbeleving en elkaar de ruimte gunnen. Daarom zeggen we dat we een open-confessionele gemeente waarin we ons richten op:
- De relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
- De relatie met onze naaste, dichtbij en ver weg.

 2. Waar staan wij voor?

We geloven in de liefde van God de Vader voor alle mensen.
Deze liefde hebben we leren kennen door Jezus, de Zoon van God. We geloven dat Hij voor ons gekruisigd is, gestorven en door God weer opgewekt uit de dood. Daarom mogen we zeker weten dat Gods liefde sterker is dan de macht van zonde en dood, en geloven wij in een levende God.
Door de Heilige Geest mag Gods liefde een plek krijgen in ons leven. Door Zijn Geest wil God in ons wonen. We geloven dat God mensenlevens vernieuwt en heelt. We mogen leven vanuit de vergeving, en in woord en daad getuigen van Gods liefde.
Wij geloven in Gods toekomst, het koninkrijk van God en een eeuwig leven.
We belijden dat Jezus Christus onze Heer is en het Hoofd van Zijn kerk op aarde. Hij bouwt Zijn gemeente op door Zijn Woord en de Heilige Geest.
We geloven in de kracht van de christelijke gemeenschap die samenkomt om God te eren, om tot Zijn lof te zingen en tot Hem te bidden. De Bijbel gaat open om daaruit te leren en te groeien in geloof. We geloven dat Gods Geest door de woorden van Bijbel heen tot de gemeente spreekt.

3. Wat willen wij zijn?

Voor de Goede Herderkerk betekent dit:
- Dat we een gemeente willen zijn die toerusting biedt waardoor de persoonlijke, levende relatie tot
  God tot steeds rijkere ontplooiing komt.
- Dat we een gemeente willen zijn waarin de leden zich thuis voelen, geestelijk willen groeien en actief
  willen participeren. Om elkaar op te bouwen in dienst aan de Heer en in dienst aan de naaste.
  Als gemeente willen we gastvrij zijn en daarom is iedereen welkom.

Het betekent ook dat we mensen in het oog willen krijgen die ‘geen herder hebben’. We willen gehoor geven aan de opdracht verwoord in Mattheus 28:19a:  “Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”.

4. Wat willen we bereiken?

4.1       College van ouderlingen

Als gemeente zijn we geroepen om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Deze roeping krijgt een bijzondere invulling in het pastorale werk van ouderlingen en predikanten. Enkele ouderlingen zijn werkzaam in een wijk. Ook zijn er een aantal ouderlingen die zich meer richten op een specifieke doelgroep zoals 70 jaar en ouder, of de jeugd.
Voor het vormgeven van het pastoraat door de ouderlingen is de wijkstructuur niet langer leidend, maar huisbezoeken blijven bestaan. Daarnaast willen we steeds meer gavengericht en minder taakgericht gaan werken. Op deze manier hopen we (toekomstige) ouderlingen meer ruimte te bieden om zijn of haar talenten op een passende wijze in te kunnen zetten.
Hierbij aansluitend vinden we het als college waardevol om echt als een team vorm te geven aan onze roeping. Binnen het team vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor iedereen en tijd vrij gemaakt wordt voor het omzien naar elkaar, het geloofsgesprek, gebed en toerusting.
Het college is dankbaar dat ze voor het uitvoeren van haar werk ondersteund wordt door pastorale medewerk(st)ers en bezoekmedewerk(st)ers.
Het is het verlangen van het college dat de onderlinge ontmoeting en omzien naar elkaar door alle leden van de gemeente verdiept en verbreed wordt. We willen dit stimuleren door ook diverse ontmoetingen in de wijk te organiseren.

Beleidsvoornemens:

  • Stimuleren van ontmoeting en omzien naar elkaar in de wijk.
  • Meer gavengericht en minder taakgericht werken in het college van ouderlingen.
  • Binnen het college van ouderlingen het stimuleren van het omzien naar elkaar, het geloofsgesprek, gebed en toerusting.
  • Vormgeven aan meer verbinding tussen het pastorale werk van het college van ouderlingen en de roeping van de gehele gemeente om naar elkaar om te zien.

4.2       Het Diaconaat

De diaconie is een onderdeel van de Goede Herderkerk.
Ze maakt deel uit van de diaconie van de Hervormde gemeente van Epe.
Deze bestaat uit de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote kerk en de Sionskerk.
Het diaconaat in de Goede Herderkerk wordt gemeentebreed gedragen.
De diakenen willen een open oog en oor hebben voor hen die kwetsbaar zijn en tussen wal en schip (dreigen) te geraken, zowel lokaal als wereldwijd. Zij sturen het diaconale werk aan en zijn lokaal ook vaak mede-uitvoerders.
Een aantal diaconale taken ligt besloten in het participeren in gemeentezijn en gemeente-opbouw. Hoewel de diakenen m.b.t. deze onderdelen waar mogelijk en noodzakelijk, hun steentje zullen bijdragen, zijn er ook een aantal specifieke aandachtsgebieden waarin de diakenen de komende jaren actie willen ondernemen.

In de komende periode wil zij trachten meer aandacht te geven aan:
- Maatschappelijke (missionaire) betrokkenheid, lokaal maar ook wereldwijd.
- Zending in binnen- en buitenland.
Dit proberen we te bereiken door: 

1. Meer aandacht te geven aan de bewustwording van het missionaire karakter van de gemeente. Hierbij valt te denken aan:

a.  Omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de GHK-gemeente.
Hierbij zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken om daar waar hulp nodig is, dit te herkennen.
b.  Hulp bieden aan mensen, binnen en buiten de eigen gemeente, specifiek gericht op armoede bij kinderen.
Nood moet vooreerst worden herkend en hulp, indien mogelijk, vervolgens worden verleend.
c. Meer bekendheid geven aan het project van het College van Diakenen: Wensboom Epe.
d.  Jaarlijkse ondersteuning van een aantal kansarme kinderen in de gemeente Epe door gemeenteleden.
e.  Jongeren nadrukkelijker betrekken bij diaconale taken en kortstondige projecten, door
  • Jaarlijks aan het begin van het kerkelijk jaar een bezoek te brengen aan clubs.
  • Clubs betrekken bij activiteiten (oogstdienst, fruitbakjes maken, bloemenzondag)
  • Jaarlijks samen met jongeren een laagdrempelig project definiëren en uitvoeren.
f.   Het “missionair zijn” duidelijker naar voren brengen in vieringen en kerkdiensten met diaconaal karakter en/of thema, bijvoorbeeld  ZWO-diensten, bloemenzondag, oogstdienst, biddag en dankdag.
g.  Het verzorgen van een vaste rubriek in de Goede Herderklank en meer voorlichting en informatie aan groepen en kringen geven over “missionair” zijn.

2. Een blijvende focus op het ZWO-werk.

     Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is (lokaal) een samenwerkingsverband tussen de Goede Herderkerk, Grote kerk en Regenboogkerk. Dit verdient een blijvende aandacht in onze kerkelijke samenleving en bij de vieringen van de erediensten.

4.3       College van Kerkrentmeesters

Dit college heeft onder verantwoording van de kerkenraad de taak en zorg voor de materiële en financiële (niet-diaconale, vermogensrechtelijke) aangelegenheden voor het leven en werken van de gemeente.
Op basis van de inkomsten is het college van kerkrentmeesters de laatste jaren in staat geweest een sluitende begroting te realiseren. Het beleid van de kerkrentmeesters is gebaseerd op een jaarlijkse stijging van de inkomsten van ca. 4% om daardoor de toename van de lasten te kunnen opbrengen.
Omdat rekening moet worden gehouden met het feit dat de stijging van de inkomsten niet structureel is, verwacht het college dat in de toekomst een groter beroep op vrijwilligers gedaan moet worden om betaalde arbeid te compenseren.
In eerste instantie is het de taak van het college van kerkrentmeesters de stoffelijke belangen van onze gemeente zo goed mogelijk te beheren. Daarnaast is het beleid van het college, zoveel als mogelijk in overeenstemming met het beleid van de kerkenraad, gericht op het in stand houden van een toereikende predikantsbezetting alsmede het behouden van de bijstand in het ouderenpastoraat.
Voor het inzichtelijk maken van het structureel groot onderhoud wordt inmiddels gewerkt met meerjaren onderhoudsprogramma, met daaraan gekoppeld de noodzakelijke reserveringen.
Daarnaast zijn er wensen, zoals de uitbreiding van het pand met een entree met tochtsluis,
het aanpassen van de ontmoetingsruimte (hal) en het realiseren van extra parkeerruimte.
Deze wensen zullen opgenomen moeten worden in een meerjaren investeringsplan.
Voor de uitvoering van deze plannen zullen extra middelen noodzakelijk zijn.
Een eerste stap hierin heeft het college inmiddels gezet door een commissie voor fondswerving in het leven te roepen. De komende jaren zal e.e.a. nader worden uitgewerkt.

Goede Herderkerk Epe,  28 juni 2021 

 
De kerkdiensten

De kerkdiensten

Elke zondag worden er twee diensten gehouden. De morgendiensten beginnen om 10.00 uur, De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Van deze avonddiensten worden de eerste 2 van de maand gezamenlijk met de gereformeerde Regenboogkerk gehouden en zijn per maand afwisselend in de Goede Herderkerk of in de Regenboogkerk. De even maanden in de Goede Herderkerk, de oneven maanden in de Regenboogkerk. Op de 3e zondag vindt de avonddienst altijd in de Goede Herderkerk plaats. Op de 4e en eventueel 5e zondag van de maand zijn er geen avonddiensten.

In de maanden juli en augustus zijn er géén avonddiensten.

Na de morgendiensten is er gelegenheid om in de hal een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 

 
Samenwerking met andere kerken

Samenwerking met andere kerken

In Epe zoeken we de samenwerking met de andere kerken. Voor het samen optrekken met de diverse kerken in Epe speelt de Raad van Kerken van Epe een belangrijke rol.

De Goede Herderkerk maakt met de Grote Kerk en de Sionskerk deel uit van de Hervormde Gemeente van Epe. Ontmoeting vindt plaats in de algemene kerkenraad. Voor het diaconale werk is er één centrale diaconie.

Met de Regenboogkerk verzorgen we elke eerste en tweede zondag van de maand de avonddiensten. Dit geldt ook voor bid –en dankdag en Hemelvaartsdag.

 
Kapel in Zuuk

Kapel in Zuuk

In de buurtschap Zuuk staat aan het Koepad een tot de Goede Herderkerk behorende kapel. Deze doet dienst voor het houden van zondagsschool en clubactiviteiten, speciaal voor de bewoners van deze buurtschap.

In de kapel kunnen ook trouwdiensten worden gehouden.