Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Goedeherderkerk Epe.

Goedeherderkerk Epe
Enkweg 2
8162 VW Epe

 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
Gelden deze regels ook voor kerken?  
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).      
De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.
Wanneer zijn deze regels van toepassing?                                                                                                     
Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om het handelen van ambtsdragers/functionarissen/medewerkers binnen de Goede Herderkerk.
 
Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de nieuwe wetgeving? Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn.
Iedereen die met de kerk te maken heeft moet weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Als de Goede Herderkerk gebruik maakt van formulieren (zowel online als op papier) waar mensen hun gegevens achterlaten moeten mensen geïnformeerd worden over hoe er met hun privacy om wordt gegaan.

Bescherming persoonsgegevens.
De leden van de gemeente hebben het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de kerkenraad ervoor, onder meer door een privacyverklaring, dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. De privacyverklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
 
Het delen van gegevens: alleen als het nodig is
De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die u binnen de kerk deelt mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mag u de gegevens delen. De regels wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van de kerk staan in de privacyverklaring. Als de kerk de gegevens ergens anders voor wil gebruiken dan die vermeld staan in het privacyverklaring, moet de kerk expliciet toestemming vragen aan degene wiens gegevens men wil gebruiken.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de Goede Herderkerk de coördinatie van die waarborgen belegd bij de kerkenraad en de scriba.
 
PRIVACY-VERKLARING (download hier)

Mocht u informatie willen of vragen hebben dan kunt zich wenden tot de scriba van de Goede Herderkerk. U kunt op website van de PKN zelf ook alle informatie vinden via de volgende link : protestantsekerk.nl/privacy.
 
Anton van de Burgt,
Scriba Goede Herderkerk Epe
tel. 0578-611682
email : scriba@goedeherderkerkepe.nl

terug