Privacyverklaring Privacyverklaring

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 
De algemene maatregel ter bescherming van persoonsgegevens ligt in de geheimhoudingsplicht. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie vertrouwelijke gegevens ontvangt (op grond van ordinantie 4-2 van de Kerkorde PKN) tot geheimhouding verplicht. 
Verder is het van belang dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn. Daarvoor is voor de Goede Herderkerk een privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft
 
PRIVACY-VERKLARING (download hier)

Omzien naar elkaar en betrokkenheid op elkaar zijn belangrijke pijlers van de Goede Herderkerk gemeente. Ook zij die geen lid zijn mogen meedoen!

Uitzenden van kerkdiensten Goede Herderkerk te Epe

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Dat geldt ook voor het uitzenden van kerkdiensten.
Om deze reden is het van belang om voor de Goede Herderkerk te Epe enkele zaken over het uitzenden van kerkdiensten (gewone en bijzondere diensten) vast te leggen en bekend te maken. 
De kerkenraad van de Goede Herderkerk te Epe heeft op 26 maart 2021 het volgende
besloten : 
1. De kerkdiensten (gewone en bijzondere diensten) worden gepubliceerd met beeld en geluid en zijn openbaar (tenzij anders bepaald). We doen dat omdat we het van belang vinden om het Evangelie van Gods Liefde kenbaar te maken, met elkaar te delen, en met elkaar verbonden te zijn.
Via een kenbare mededeling(poster A-4) op de voor- en achterdeur van de kerk en in de hal staat aangegeven dat er in de kerkzaal camera`s hangen waarmee de dienst wordt opgenomen en met beeld en geluid via “kerkdienstgemist.nl” uitgezonden wordt. Ook staat daarin vermeld hoe een bezoeker daarmee om kan gaan en bezwaar kan maken. 
2. In de kerkdienst worden namen genoemd van mensen(gemeenteleden) die ernstig ziek zijn, die overleden zijn, voor wie voor- of dankbede gevraagd is, of de bloemgroet zullen ontvangen. Aan deze personen wordt vooraf toestemming gevraagd om de naam(en eventueel adres) in de dienst te noemen. 
3. Aan alle medewerkenden van de dienst (predikant, ambtsdragers, organisten, zangers, koster, beamerteamleden etc.) is vooraf toestemming gevraagd om hen in beeld te brengen.
4. Bij een (lopende of zittende) avondmaalviering zullen kerkbezoekers niet of niet herkenbaar in beeld gebracht worden.
5. Bij bijzondere diensten (doop-/uitvaart-/belijdenis-/bevestigingsdiensten etc.) zal vooraf toestemming gevraagd worden voor het in beeld brengen van de kerkbezoekers en aan hen die een bijdrage leveren aan de dienst.

Mocht u informatie willen of vragen hebben dan kunt zich wenden tot de scriba van de Goede Herderkerk. U kunt op website van de PKN ook informatie vinden over pricacy binnen de kerken.
 
Anton van de Burgt,
Scriba Goede Herderkerk Epe
tel. 0578-611682
email : scriba@goedeherderkerkepe.nl

terug