zondag 14 mei 2023 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. A. Keizer-Pouw
Organist: Dhr. G. Voortman

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Bemoediging en gebed

Zingen: Hemelhoog 667 (Wees stil voor het aangezicht van God)

Leefregel

Zingen: NLB 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Lied 46 (2x) (God kent jou)

Schriftlezing: Psalm 27 (NBV ’21)

Van David.

De HEER is mijn licht, mijn behoud,

wie zou ik vrezen?

Bij de HEER is mijn leven veilig,

voor wie zou ik bang zijn?

2.Kwaadwilligen kwamen op mij af

om mij levend te verslinden,

mijn vijanden belaagden mij,

maar zij struikelden, zij vielen.

3.Al trok een leger tegen mij op,

mijn hart zou onbevreesd zijn,

al woedde er een oorlog tegen mij,

nog zou ik mij veilig weten.

4.Ik vraag aan de HEER één ding,

het enige wat ik verlang:

wonen in het huis van de HEER

alle dagen van mijn leven,

om de liefde van de HEER te aanschouwen,

Hem te ontmoeten in zijn tempel.

5.Hij laat mij schuilen onder zijn dak

op de dag van het kwaad,

Hij verbergt mij veilig in zijn tent,

Hij tilt mij hoog op een rots.

6.Daarom heft zich mijn hoofd

fier boven de vijanden rondom mij,

ik wil offers brengen in zijn tent,

Hem juichend offers brengen,

ik wil zingen en spelen voor de HEER.

7.Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,

wees genadig en antwoord mij.

8.Mijn hart zegt U na:

‘Zoek mijn nabijheid!’

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,

9.verberg uw gelaat niet voor mij,

wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,

verstoot mij niet, verlaat mij niet,

God, mijn behoud.

10.Al verlaten mij vader en moeder,

de HEER neemt mij liefdevol aan.

11.Wijs mij uw weg, HEER,

leid mij op een effen pad,

bescherm mij tegen mijn vijanden,

12.lever mij niet uit aan mijn belagers.

Valse getuigen staan tegen mij op

en dreigen met geweld.

13.Mag ik niet verwachten

de goedheid van de HEER te zien

in het land van de levenden?

14.Wacht op de HEER,

wees dapper en vastberaden,

ja, wacht op de HEER.

Zingen: NLB 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 25a (Mijn ogen zijn gevestigd)

Dankgebed en voorbede (afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader)

Inzameling van de gaven

Zingen: Hemelhoog 408 (Gaat heen in vrede)

Zegen (gezongen amen)

Collectebestemmingen
1e rondgang
Kerk in Actie: kerk-zijn met en voor elkaar.

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug