zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. A. van Ark
Organist: Dhr. M. de Jong

Liturgie voor de eredienst van 19 maart 2023

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Henk van Ark

Organist: Marijn de Jong

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

Ps.147:1, 4

1.Lof zij de Heer, goed is het leven

4. Voor God is alle kracht van paarden

Votum en groet

Ps. 34:1, 7

1.Ik loof de Heer altijd.

7.Wie God roept, hoort hij aan

Geloofsbelijdenis

Hemelhoog 210:1, 2, 3

1.Zo lief had God de Vader ons,

2.O, zie de mens daar aan het kruis.

3.Ik roem niet meer in eigen kracht,

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 47:1, 2

Refr. God zal met je zijn, God is Immanuel

1.Jezus is de Bron waardoor je leven mag.

Refr.

2.Jezus is de Koning van ons mensen klein,

Refr.

Schriftlezing: Mt.26:57-75 NBV

NLB.558:1, 6, 7

1.Jezus om uw lijden groot,

6.Om het zwijgen het geduld,

7.Om het woord van goddelijk recht

Verkondiging

NLB.1008:1, 2, 3

1.Rechter in het licht verheven,

2.Hoor de bittere gebeden

3.Houd wat Gij hebt ondernomen,

Dankgebed

Hemelhoog 220:3, 4

3.U die, als Heer der heerlijkheid,

4.Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang; Kerk in Actie: Lijdenstijd40 dagen tijd. Missionair werk.

kliederkerk. Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.

Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten


 

terug