zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur

Morgendienst, met koor "Hosanna" uit Vaassen
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. M. de Jong

Liturgie zondag 12 maart m.m.v. Hossane uit Vaassen en Valerije

Voor de dienst zingt het koor: Zingen wij van Jezus

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: NLB 885 (Groot is Uw trouw)

Bemoediging en groet

Uitleg liturgisch bloemstuk

Valerije zingt: Ex ore innocentum

Samen met het koor zingen wij: Shine your Light

Gebed

Kinderlied: Lied 14: 1,2 en 4 (Hemelhoog 181) (Hij kwam bij ons heel gewoon)

Het koor zingt: Toen U knielde in de nacht

Het koor zingt Panis Angelicus

Schriftlezing: Matteüs 17: 1-8(NBV ’21)

1.Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2.Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4.Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5.Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6.Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 7.Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Zingen: NLB 1005: 1, 2 en 4 (Zoekend naar licht)

Verkondiging

Het koor zingt: Whispering of Hope

Het koor zingt: Drie –enige God

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 171 (Geprezen zij de Heer)

ZegenCollectebestemmingen
1e rondgang: Kerk in Actie: Lijdenstijd/40 dagen tijd.
Binnenlands diaconaat voor Nederland. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

 

terug