zondag 8 januari 2023 om 10.00 uur

Bevestigingsdienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. J.W. Jonkman

Liturgie
Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 (Juich Gode toe, bazuin en zing)

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 399: 1 en 3 (Samen in de naam van Jezus)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: NLB 8B: 1, 2 en 4 (Zie de zon, zie de maan)

Schriftlezing: Lucas 2: 22-35

22.Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, 23.zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24.Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

25.Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26.Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27.Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28.nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

29.‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,

zoals U hebt beloofd.

30.Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

31die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

32.een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

33.Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. 34.Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, 35.en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

Zingen: Gezang 68, Lofzang van Simeon (Zo laat Gij Heer Uw knecht)

1.Zo laat Gij, Heer, uw knecht,

naar 't woord hem toegezegd,

thans henengaan in vrede,

nu hij uw zaligheid,

zo lang door hem verbeid,

gezien heeft op zijn bede.

2.Een licht, zo groot, zo schoon,

gedaald van 's hemels troon,

straalt volk bij volk in de ogen,

terwijl 't het blind gezicht

van 't heidendom verlicht

en Isrel zal verhogen.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Hemelhoog 420: 1, 2 en 4 (Heer, wijs mij Uw weg)

AFSCHEID VAN AFTREDENDE AMBTSDRAGERS

Woorden van afscheid

Gebed

Zingen: NLB 969 (In Christus is noch west noch oost)

(HER)BEVSTIGIGING

Onderwijzing

Gelofte

Zingen: Psalm 134b (Psalmen Anders, melodie Psalm 134

1.Allen die God ten dienste staan,

zegen, bezing zijn grote Naam!

Vul uw gebeden dag en nacht

met lof en dank, aan Hem gebracht.

2.Ga nu in vrede, ga op weg,

die grote Naam op u gelegd,

een zegen die uw voeten richt

en vanuit Sion u verlicht.

3.Die elk van ons tot leven riep,

de hemel en de aarde schiep:

dat wij door Hem gezegend zijn,

zo voor elkaar tot zegen zijn.

Persoonlijke woorden ouderling van dienst

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Hemelhoog 479: 1, 2 en 4(Heer U bent mijn leven)

Zegen
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Hospice Casa Vera

 

Hospice Casa Vera in Epe is een bijna-thuis-huis voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Voor hen bij wie de zorg thuis niet meer mogelijk is, biedt Casa Vera in de hospice een warm alternatief. De geschoolde vrijwilligers hebben liefdevolle aandacht voor de gasten en hun naasten. Aan het karakteristieke hoofdgebouw aan de Quickbornlaan werden drie huiselijk ingerichte

gastenkamers gebouwd, elk voorzien van een eigen douche en toilet. Niet iedereen kan zijn of haar laatste dagen thuis verzorgd worden en wat is het dan mooi dat je hier terecht kunt. Omringd door mensen die voelbaar om je geven, in een huis dat zichtbaar gastvrij is en waar op je gerekend is.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug