zondag 1 januari 2023 om 10.00 uur

Nieuwjaarsdienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. A. van Triest
Organist: Dhr. J. Smit


Liturgie

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Arjen van Triest

Organist: Johan Smit

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

Hemelhoog 399:1, 2

1. Samen in de naam van Jezus

2. Heel de wereld moet het weten

Votum en groet

Ps. 91:1, 2

1.Heil hem wien God een plaats bereidt

2.God redt uw ziel van nood en dood,

Geloofsbelijdenis

Hemelhoog 399:3

3.Prijs de Heer: de weg is open

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 33:1, 2

De Here zegent jou en Hij beschermt jou.

De Here zegent u en Hij beschermt u.

Schriftlezing: 2 Sam.7:1-24 NBV

NLB.913:2, 3

2.Heer, ik wil uw liefde loven,

3.Laat mij niet mijn lot beslissen:

Verkondiging

Hemelhoog 420:1, 2, 4

1.Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind

2.Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.

4.Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend

Dankgebed

Ps.150:1

1.Loof God, loof Hem overal.

ZegenCollectebestemmingen
1e rondgang: EBC

Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe. Het EBC helpt jonge mensen met psychiatrische problemen, vangt dak en thuislozen op, biedt hulp aan ex-verslaafden en begeleidt tienermoeders. Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet gesubsidieerde activiteiten worden aangeboden.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug