zondag 20 november 2022 om 10.00 uur

Morgendienst, Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs en Ds. E Kolkert
Ouderling(en): Mevr. I. de Graaf-Mulder
Organist: Mevr. R. Beumer


 

Liturgie zondag 20 november2022, Laatste zondag kerkelijk jaar.

 

Muziek voor aanvang van de dienst: Adagio in G, van T. Albinoni

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 33: 8 (Wij wachten stil op Gods ontferming)

Bemoediging en groet

Uitleg liturgisch bloemstuk

Zingen: NLB 910: 1, 2 en 4 (Soms groet een licht van vreugde)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Lied 29: 1, 2 en 4 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Schriftlezing: Deuteronomium 34 (NBV ’21)

1.Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, 2.Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, 3.de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. 4.De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan Ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’

5.Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. 6.En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 7.Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 8.De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’ dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren. 9.Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had gezegd.

10.Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk omging. 11.Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land. 12.Van alles wat Mozes’ krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest.

Zingen: NLB 753: 1, 3, 4 en 6 (Er is een land van louter licht)

Overdenking

Zingen: NLB 801: 1, 5, 6 en 7 (Door de nacht van strijd en zorgen)

Inleiding gedenken

Zingen: NLB 25A

We noemen de namen van hen die overleden zijn

Muzikaal intermezzo: Canon in D, van J. Pachelbel

Afsluitende woorden

Gebeden.

Zingen: Hemelhoog 632: 1, 3 en 4 (God in ons midden)

Zegen (gezongen amen)

Muziek bij het uitgaan: De Heilige Stad, van S. Adams
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Protestantse kerk; Pastoraat

 

Samen gedenken in dorp of stadswijk. De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw.

Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug