zondag 6 november 2022 om 10.00 uur

Morgendienst, Doop- en Oogstdienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. H. van Ark
Organist: nnb.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: NLB 885 (Groot is Uw trouw o Heer)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 139B (Heer,U doorgrondt en kent mij)

Tijdens het binnendragen van de kinderen luisteren we naar Kinga Ban Meer dan een wonder https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ

 

Presentatie en onderwijzing

Gebed

Zingen: NLB 354: 1, 3, 4 en 5 (Jouw leven staat aan het begin)

Geloofsbelijdenis

Gelofte

Doopplechtigheid

Zingen: Hemelhoog 61: 1 (2x) (staande)

De Here

zegent jou en Hij beschermt jou Hij schijnt Zijn licht over jouw leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn Hij zal Zijn vrede aan je geven. Allen gaan zitten

Overhandigen kinderbijbels

Gebed

Schriftlezing: Genesis 12: 1-9 (NBV ’21)

1.De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.

2.Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.

3,Ik zal zegenen wie jou zegenen,

wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.

In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’

4-5.Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6.trok Abram het land door tot

aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7.Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8.Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. 9.Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

Zingen: NLB 23b: 1, 2 en 5

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Hemelhoog 445: 1 en 2 (Ik bouw op U)

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 479: 1, 3 en 4 (Heer, U bent mijn leven)

Zegen (Gezongen amen)
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Zending
 

Zambia. In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan

de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, samen met hun Zambiaanse collega’s, opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug