zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst ONLINE
Voorganger(s): Ds. Buijs
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Mevr. R. Beumer

Liturgie 9 januari 2022 n.a.v. Jona 1

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3 en 13 (Loof de Heer, want Hij is goed)

 

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 885 (Groot is U trouw)

 

Leefregel

Zingen: NLB 834 (Vernieuw Gij mij o eeuwig licht)

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Kinderlied: NLB 8b (Zie de zon, zie de maan)

 

Schriftlezing: Jona 1

 

1.De HEER richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2.‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want Ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen.’ 3.En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.

4.Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. 5.De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. 6.De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien dat Hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’ 7.Intussen overlegden de zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.’ Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. 8.Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’ 9.Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het droge gemaakt heeft.’ 10.Nu werden de mannen nog veel banger, want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de HEER. Ze zeiden tegen hem: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ 11.En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat?’ Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. 12.Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.’ 13.Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. 14.Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat U

wilt, doet U!’ 15.Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. 16.De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten Hem een offer en deden Hem geloften.

 

 

Zingen: NLB 25a (Mijn ogen zijn gevestigd)

 

Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: NLB 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Gebeden

 

Zingen: NLB 413: 1 en 3 (Grote God wij loven U)

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Hospice Epe

“Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. Hospices worden ook dikwijls een bijna thuis huis genoemd.”

 

De verwachting is dat er in de toekomst steeds vaker een beroep op een hospice zal worden gedaan. We worden steeds ouder, ziektes zijn beter te behandelen en familie woont soms (te) ver weg en daardoor is directe zorg niet altijd voorhanden!

 

Het nieuwe hospice aan de Quickbornlaan is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Voor de exploitatie, beheer en instandhouding is geld nodig.

U kunt de continuïteit en de exploitatie van het fraaie nieuwe hospice steunen met een bijdrage.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug