vrijdag 31 december 2021 om 15.00 uur

Middagdienst (verplaatste Oudejaarsdienst)
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Dhr. M. de Jong

Liturgie oudejaarsdag 31 december 2021

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm 33: 7 en 8 (Heil hem, die hoopt in vrees en beven)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Hemelhoog 275 (Heer, ik kom tot U)

 

Geloofsbelijdenis

 

Zingen: NLB 939 1 en 3(Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Jeremia 29: 1-14

 

1.Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2.Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. 3.Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud:

4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5.Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6.ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7.Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.

8.Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. 9.Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.

10.Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11.Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12.Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. 13.

Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14.Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verdreven heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren.

 

Zingen: NLB 713: 1, 2 en 3 (Wij moeten Gode zingen)

 

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Hemelhoog 738 (Zijn Gods wegen, donker, duister)

Gebeden

Zingen: NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen:

Collectebestemmingen
1e rondgang:

Plaatselijk werk voor onze wijkdiaconie.

Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarcollecte op het collecterooster. Gecollecteerd wordt voor het werk van de eigen wijkdiaconie.

Het werk van de wijkdiaconie vindt in stilte plaats, het is goed dat de gemeenteleden met deze collecte aangeven dat zij dit werk steunen.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten
 

terug