zondag 25 april 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Buijs
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: Mevr. Keizer
Organist: Geerd VoortmanLITURGIE

Liturgie zondag 25 april 2021.

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 67: 1 en 2 (God zij ons gunstig en genadig)

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 667 (Wees stil voor het aangezicht van God)

Persoonlijke bijdrage en uitgekozen lied gemeentelied

Gebed

Kinderlied: Lied 29: 1, 4 en 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Schriftlezing: Handelingen 17: 13-34

16.Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. 17.In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. 18.Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. 19.Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? 20.Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ 21.Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. 22.Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23.Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 24.De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 25.Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. 26. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. 27. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. 28Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” 29.Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. 30.God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, 31. want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’ 32.Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’ 33.Zo vertrok Paulus uit hun midden. 34.Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaardden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen.

 

Zingen: NLB 654: 1, 5 en 6 (U kennen, uit en tot u leven)

Preek

Orgelspel

Zingen: NLB 825: 8, 9 en 10 (De wereld is van hem vervuld)

Gebed

Zingen: Verborgen zegen

Zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie
Diaconaat – kinderen. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug