zondag 18 april 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Buijs
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.de Graaf-Mulder
Organist: Johan SmitLITURGIE

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Hemelhoog 275 (Heer ik kom U)

 

Persoonlijke bijdrage gemeentelid en muziekfilmpje

 

Gebed

 

Kinderlied: Lied 58: 1, 3 en 4 (Ik zal er zijn voor jou)

 

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35

 

13.Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14.Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15.Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17.Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18.Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19.Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20.Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21.Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22.Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23.vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24.Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25.Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26.Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27.Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

28.Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29.Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30.Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31.Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32.Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33.Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34.die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

 

 

Zingen: NLB 646 (De Heer is onze reisgenoot)

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: 657: 1, 3 en 4 (Zolang wij ademhalen)

 

Gebed

 

Zingen: NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)Collectebestemmingen

1e rondgang:  Mappa Mondo

Kinderhotel Mappa Mondo is een huis voor ernstige en chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die nergens anders terecht kunnen, omdat ze geen ouders of verzorgers hebben, of omdat ouders of verzorgers de zorg niet langer aan kunnen. Kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben, zodat ouders even

tot rust kunnen komen kunnen ook bij Mappa Mondo terecht. Het gaat allemaal om kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk leven.

Er staan in Nederland drie Mappa Mondo huizen, in Wezep, in Rijswijk Zuid-Holland en in Waalre. De huizen bestaan uit twee geschakelde woningen waarin acht tot tien kinderen kunnen verblijven. De huizen staan midden in de samenleving, maar bevinden zich toch in een groene omgeving. In Mappa Mondo worden de kinderen dag en nacht met alle zorg omringd. Tijdens de kerkdienst van deze zondag collecteren wij voor het Mappa Mondo huis in Wezep.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug