zo 22 nov 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. G.C. Buijs en Ds. E. Kolkert
Morgendienst (laatste zondag kerkelijk jaar)
Ouderling: Mevr. De Graaf-Mulder
Organist: R. BeumerLITURGIE

 

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

ZONDAG 22 NOVEMBER 2020

Organiste: Mw. R. Beumer

Sopraansax: Mw. M. Knippenberg

Ouderling van dienst: Mw. I. de Graaf

Voorgangers: Ds. E. Kolkert en ds. G.C. Buijs

 

Welkom, mededelingen en moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 68: 7

 

7.God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de HERE Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

 

Bemoediging en Groet

 

Uitleg liturgisch Bloemstuk

 

Zingen: NLB 221: 1en 3

 

1.Zo vriendelijk en veilig als het licht

zoals een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

 

3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed

 

Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-3 en 8-16

 

1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

 

8.Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9.Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10. omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.

13. Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

 

 

Zingen: NLB 726: 1 en 5

 

 

1.Hoor een heilig koor van stemmen,

staande aan de glazen zee,

halleluja, halleluja,

God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen,

als de sterren in hun glans,

psalmen zingend, palmen dragend,

in de hemel is een dans.

 

5.Nu omstraalt hen licht des hemels

en de levensbron ontspringt

waar zij juichen U ter ere

waar hun koor uw glorie zingt.

Vrede is hun deel voor immer,

liefde is hun eeuwig recht,

alle waarheid zal het winnen

en het blinkt van uw gezicht

 

 

 

Preek

Zingen: NLB 801: 1, 2, 4 en 5

 

1.Door de nacht van strijd en zorgen

schrijdt de stoet der pelgrims voort,

vol verlangen naar de morgen,

waar de hemel hen verhoort.

 

2.Liederen zingend vol vertrouwen

tot zij in het eeuwig licht

in elk ander mens aanschouwen

’t lichten van Gods aangezicht

 

4.In ons hart is dit de luister,

dit de liefde die ons leidt

op de kruistocht door het duister

naar de lichte eeuwigheid.

 

5.Met één lied uit duizend monden

gaan wij zingend door de nacht,

door één Geest tesaam verbonden,

naar de kust waar God ons wacht.

 

Inleiding gedenken overledenen: we lezen Romeinen 8: 31-39 (NBG 1951)

 

31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33.Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,

wij zijn gerekend als slachtschapen.

37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

 

Zingen: Hemelhoog 351

 

1.Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus' Kerk, zij rust in ene dope, en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was 't, die door zijn sterven, aan haar het leven gaf. 2.Vergaard uit alle streken in heel de wereld één, werd dit haar zalig teken, dat allen is gemeen. Eén bede vouwt de handen, één zegen breekt het brood, één vuurbaak staat te branden in 't duister van de dood

We noemen de Namen van hen die overleden zijn:

Jacob van Wijk, 83 jaar

overleden op 22 november 2019

Kees Kamphuis, 74 jaar

overleden op 10 december 2019

Aaltje van Werven-van Niersen, 97 jaar

overleden op 3 januari 2020

Willem Vliek, 66 jaar

overleden op 28 januari 2020

Jan Simon Verhoeff, 92 jaar

overleden op 21 februari 2020

Johanna Jacoba van de Mars-Hengeveld, 88 jaar

overleden op 22 februari 2020

Wilhelmina Bredenhof-Scholten, 87 jaar

overleden op 28 februari 2020

Rimada Mos-van Wiefferen, 45 jaar

overleden op 12 maart 2020

Egbert Marinus Braakman, 75 jaar

overleden op 2 april 2020

Teunis Hanekamp, 94 jaar

overleden op 6 april 2020

Gerrit Haas, 69 jaar

overleden op 9 april 2020

Hendrik Lokhorst, 73 jaar

overleden op 6 mei 2020

Hendrik Nijkamp, 89 jaar

overleden op 23 mei 2020

Hendrik van Tongeren, 76 jaar

overleden op 10 juni 2020

Hendrikje Haas-Bovereê, 92 jaar

overleden op 23-juni 2020

Jan van Putten, 82 jaar

overleden op 23 juli 2020

Berend Hendrik Wietzes, 91 jaar

overleden op 24 juli 2020

Hermannus Gort, 82 jaar

overleden op 30 juli 2020

Jen Algera, 81 jaar

overleden op 21 september 2020

Nicolette Antonia Wietzes-van der Kooij, 90 jaar

overleden op 29 september 2020

Hendrik van den Belt, 95 jaar

overleden op 10 oktober 2020

 

 

 

Muzikaal intermezzo: De heilige stad

 

Gebeden

 

Zingen: NLB 802: 1, 2 en 4

 

1.Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: "Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.

2.Door de wereld gaat een stoet

die de ban brak van het bloed.

Die bij wat op aarde leeft

nu geen burgerrechten meer heeft.

Refrein

 

4.Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. Refrein

Zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk

binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor

mensen in kwetsbare

. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de

aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht

aan iedereen die er voor open staat. Nogal omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor,

een begrijpend woord, een hand op de schouder wat gemeenten hebben minder formatieruimte

voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden

van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk

biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en

andere trainingen mogelijk.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug