Zondag 19 jul 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst
Ouderling: Mevr. Kroes
Organist: Geerd VoortmanLITURGIE


Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: NLB 885 (Groot is uw trouw)

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 275 (Heer, ik kom tot U)

Leefregel: Johannes 15: 9-17

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Zingen: NLB 841 (Wat zijn de goede vruchten)

Gebed

Kinderlied: Lied 95: 1, 2 en 4 (Zie de zon, zie de maan)

Schriftlezing: Genesis 33: 1-17

1 Plotseling zag Jakob Esau op zich afkomen, met vierhonderd man. Toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. 2 De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter, en Rachel en Jozef helemaal achteraan. 3 Zelf liep hij voor iedereen uit, en terwijl hij zijn broer naderde boog hij zevenmaal diep voorover. 4Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. 5 Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij: ‘Wie heb je daar bij je?’ Jakob antwoordde: ‘Dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken.’ 6 Toen kwamen de bijvrouwen met hun kinderen dichterbij, en zij bogen diep. 7 Daarna kwam Lea met haar kinderen, en ook zij bogen diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel, die eveneens diep bogen. 8 ‘Wat is de bedoeling van die hele schare die ik ben tegengekomen?’ vroeg Esau. Jakob antwoordde: ‘Die was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen.’ 9 Maar Esau zei: ‘Ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat je hebt.’ 10 ‘Nee,’ zei Jakob, ‘als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend. 11 Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg.’ Omdat hij bleef aandringen nam Esau het aan.
12 Hierna zei Esau: ‘Laten we verdergaan, ik zal je vergezellen.’ 13 Maar Jakob antwoordde: ‘Mijn heer weet hoe zwak kinderen zijn, en ik heb de zorg voor zogende schapen, geiten en runderen. Als die ook maar één dag worden opgejaagd, gaan ze allemaal dood. 14 Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uit trekken, dan zal ik hem op mijn gemak naar Seïr volgen en mij aanpassen aan het tempo van het vee dat ik bij me heb en aan dat van de kinderen.’ 15Esau zei: ‘Laat me dan tenminste een paar van mijn mannen bij je achterlaten.’ Maar Jakob sloeg dat af: ‘Waarom al die moeite? Het is mij voldoende dat mijn heer mij goedgezind is.’
16 Diezelfde dag nog keerde Esau terug naar Seïr. 17 Jakob echter reisde naar Sukkot en bouwde er een huis. Ook maakte hij hutten voor zijn vee; vandaar dat die plaats Sukkot heet.

Zingen: Psalm 133 (Zie toch hoe goed)

Preek

Muzikaal orgelspel

We luisteren naar: Thuis van Sela

Gebed

Zingen: NLB 425 (Vervuld van uw zegen)

Zegen:


Collectebestemmingen

1e rondgang:  
Magen David Adom
Magen David Adom is een Israëlische hulpverleningsorganisatie, in wezen de Israëlische equivalent
van het Rode Kruis, ook wel Rode Davidsster genaamd.

Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren en doet daarbij een
budgetvoorstel. Het bestuur weegt af en besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke
extra activiteiten ondersteund zullen worden. Uiteraard is dat afhankelijk van het bedrag dat in het
betreffende jaar aan donaties, giften en legaten wordt verworven. Daarnaast draagt MDA Nederland
jaarlijks financieel bij aan medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor
de bloedbank, defibrillatoren etc. Ook zijn er jaarlijks kosten aan ambulanceposten die gerenoveerd
dan wel vernieuwd moeten worden.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug