zo 7 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst ALLEEN VIA KERKTV
Ouderling: Mevr. Elise Schurink
Organist: Marijn de Jong
Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen:
Psalm 67: 1 en 2 (God zij ons gunstig en genadig)

Bemoediging en groet

Zingen:
NLB 705: 1 en 3 (Ere zij aan God de Vader)

Leefregel: Efeze 3: 14-18
14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. die de vader is van elke gemeenschap in
de hemelsferen en op aarde. 16. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht
en sterkte schenken door zijn Geest, 17. zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw
hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18. Dan zult u met alle heiligen de
lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19. ja de liefde van Christus
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Zingen: NLB 377: 1, 4, 6 en 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied:
lied 74 (Laat zo je licht maar schijnen)

Schriftlezing:
1 Petrus 1: 3
3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid
heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de
dood, waardoor wij leven in hoop.
1 Petrus 3: 13-18
13. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14. Maar zelfs
als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees
daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15. erken
Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft
gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16. Doe dat dan vooral
zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend
over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 17. Het is
beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet. 18. Ook
Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij
gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

Zingen: Hemelhoog 433: 1 en 3 (Stil mijn ziel, wees stil)

Preek

Video:
Sela Toekomst vol van hoop

Gebeden

Zingen: NLB 425 (vervuld van uw zegen)

Zegen

Muzikaal intermezzo: een powerpoint wordt getoond met een veertiental afbeeldingen


Collectebestemmingen

1e rondgang:  
Inloophuis de Herberg
Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis ‘De
Herberg’, in stand gehouden door het Citypastoraat.
Het inloophuis ‘De Herberg’ dateert van 1978. De plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan
maatschappelijke dienstbaarheid voor de samenleving in Apeldoorn. De naam staat symbool voor
gastvrijheid.
‘De Herberg’ is er voor iedereen, ongeacht ras of geloof. Het is een huiselijke ontmoetingsplek voor
mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen.
In ‘De Herberg’ krijgen zij steun bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. Geen
overbodige luxe in deze harde tijd.
De Herberg’ wordt o.a. betaald door de plaatselijke kerken en wordt gedragen door de inzet van vele
vrijwilligers.
Met uw bijdrage kan dit belangrijke werk worden voortgezet.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug