zondag 27 februari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. I. de Graaf-Mulder
Organist: Dhr. G. Voortman


Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 118: 9 en 10 (Dit is de dag, die God deed rijzen)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 280: 1, 2, 5 en 7 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Leefregel

Zingen: NLB 834 (Vernieuw Gij mij o eeuwig licht)

Gebed bij de opening van het Woord

Project knd

Kinderlied: Lied 14: 1, 2 en 4 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

Schriftlezing: Johannes 11: 45-54 (NBV 21)

45.Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. 46.Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. 47.Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, 48.en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ 49.Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! 50.Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ 51.Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, 52.en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. 53.Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. 54.Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen.

Zingen: NLB 283 (In de veelheid van geluiden)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 575: 1 en 6 (Jezus leven van ons leven)

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 479: 1, 2 en 3 (Heer, U bent mijn leven)

Zegen (gezongen amen)

Collectebestemmingen
1e rondgang: Stichting Kenya Kinderen

Stichting Kenya Kinderen zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen in de Rift Valley in centraal Kenia te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding, opvang en scholing.

De stichting onderhoudt persoonlijke contacten met haar partner in Kenia: 'Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya' (verbetering van het leven van een kind in Kenia) om zodoende een goed inzicht te hebben en te behouden in de plaatselijke omstandigheden. De Stichting Kenya Kinderen is een initiatief van drie Epenaren, die na een bezoek aan Kenia onder de indruk waren van de enorme armoede die in de Rift Vallei heerst. Inmiddels hebben zij lokaal een kindertehuiscomplex gerealiseerd en wordt het eerder aangelegde waterleidingsysteem verbeterd en stromend water beter beschikbaar gemaakt.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug