zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur

Morgendienst, 1e Kerstdag
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. A. van de Burgt
Organist: Dhr. M. de Jong


Liturgie:

Liederen Eerste Kerstdag

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: NLB 478: 1 en 3 (Komt, verwondert u hier mensen)

 

Bemoediging en groet

 

Uitleg liturgisch bloemstuk

 

NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)

 

Kerstgedachte

 

Muzikaal intermezzo

 

Gebed

 

Kindermoment

 

Kinderlied: NLB 486: 1, 2 en 4 (Midden in de winternacht)

 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

1.In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2.Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3.Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5.Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6.Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7.en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

 

NLB 483 (Stille nacht)

 

Schriftlezing: Lucas 2: 8-20

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9.Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10.De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11.vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12.Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13.En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14.‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

15.Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16.Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17.toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18.Allen die het

hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19.maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20.De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

 

NLB 481: 1 en 3 (Hoor, de engelen zingen de eer)

 

Overdenking

 

NLB 506: 1, 2 en 4 (We trekken in een lange stoet)

 

Gebeden

 

Ev. Liedbundel 101 Ere zij God

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 1e kerstdag kerk in actie.
 

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug