vrijdag 24 december 2021 om 15.00 uur

Middagdienst (verplaatste Kerstnachtdienst)
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. H. van Ark
Organist: Dhr. G. Voortman

Liturgie voor Kerstavond 24 december 2021.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling: Henk van Ark

Organist: Geerd Voortman

m.m.v. Gerrianne Wijngaarts (trompet).

 

Voor de dienst: Orgelspel en trompetmuziek

 

Welkomstwoord, mededelingen en stil gebed

 

NLB.477: 1, 2

1.Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

2.De hemelse eng’len riepen eens de herders

 

Votum en groet

 

NLB.483:1, 2, 3

1.Stille nacht heilige nacht!

2.Hulploos Kind, heilig Kind,

3.Stille nacht heilige nacht!

 

We luisteren naar de geloofsbelijdenis van Nicea.

 

NLB.477: 3

3. Het licht van de Vader, licht van den beginne

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing Lc.2:1-20 (NBG-1951)

 

NLB.481:1, 2

1.Hoor de eng’len zingen d’eer

2.Hij, die heerst op ’s hemels troon

 

Schriftlezing Joh.1:1-5 NBV

 

1.Nu daagt het in het oosten

2.De duisternis gaat wijken

3.Zij die gebonden zaten

4.De zonne voor wier stralen

 

Verkondiging met als thema: Geboren: Jezus, het Licht voor de wereld!

 

Meditatief orgelspel met trompet

“Er is een roos ontloken”

 

Dankgebed

 

Slotlied Opwekking 527

 

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat zijn leven begon. Een sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; stralend breekt die held're morgen aan. Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht, ) o, nacht dat Jezus kwam. )2x Wat Hij ons leert is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie ) in alle eeuwigheid. ) 2X

 

Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie ) in alle eeuwigheid. ) 2X

 

Zegen

 

Ere zij God.

Ere zij God ere zij God in de hoge in de hoge

Collectebestemmingen
1erondgang:

Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van Voedselpakketten. Zo ook de voedselbank Epe-Vaasen.

Om hun cliënten van voldoende voedsel te voorzien werken zij samen met bedrijven, fabrikanten, instellingen en particulieren. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt tegengegaan en het milieu wordt ontzien.

De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, zijn neutraal en onafhankelijk en maken geen onderscheid in geloof, politiek e.d. De voedselbank biedt directe voedselhulp aan de armste mensen en voorkomt voedselverspilling.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug