zondag 3 oktober 2021  om 19.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Avonddienst Verdiepingsdienst
Ouderling: Dhr. A. van de Burgt
Organist: Dhr. J. Smit


Liturgie:

Liturgie zondagavond 3 oktober, verdiepingsdienst n.a.v. Onze Vader, die in de hemel zijt

 

Welkom en mededelingen

 

Moment vans stil gebed

 

Zingen: Psalm 139: 1 en 3 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Psalm 139: 3 en 11 (Waar zou ik vluchten voor Uw Geest)

 

We belijden ons geloof

 

Zingen: NLB 413 (Grote God wij loven U)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Matteüs 6: 5-13 en Romeinen 8: 13-17

 

Matteüs 6: 5-13

5.En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

7.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8.Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

9.Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10.laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11.Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12.Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

13.En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

 

Romeinen 8: 12-17

12.Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13.Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14.Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15.U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16.De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17.En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

 

Zingen: NLB 836: 1, 2, 4 en 5 (O Heer, die onze Vader zijt)

 

Preek

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: Hemelhoog 510: 1, 3 en 5 (Van U zijn alle dingen)

 

Gebed

 

Zingen: NLB 248 (De dag door U gunst ontvangen)

 

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang:

terug