zondag 19 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst, Startzondag >> Bij mooi weer in de openlucht bij de Berghoeve ! Bij slecht weer in de kerk ! OPGAVE via het Opgaveformulier of bij de scriba !
Ouderling: Dhr. H. van Ark
Organist: Met Combo Goede HerderkerkLiturgie:

Zingen voor de dienst: Opwekking 815

 

Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

 

Want alles is door U en alles is tot U, openbaar aan Uw heerlijkheid.

 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

 

Welkom

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: NLB 802: 1, 3, en 5

 

1.Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: "Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 3.Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had. Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het woord verstaan.

 

Refrein 4.Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang.

Refrein

Bemoediging en groet

 

Zingen: Hemelhoog 627: 1 en 2 en NLB 939: 1 en 3

 

Hemelhoog 627: 1 en 2

1.Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

 

2.Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

 

NLB 939: 1 en 3

1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht

leidt mij uw hand. U blijft nabij.

U vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

 

3.Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,

niets is er dat mij van uw scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.

Totdat u komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.

 

Uitleg thema

 

 

Zingen: Toekomst vol van hoop

 

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

 

Ook al zijn er duizend vragen,

al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

 

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

 

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.

 

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

 

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

 

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

 

 

Gebed

 

 

 

 

 

Kinderlied 39 Een rivier vol van vrede

 

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart. Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap in mijn hart. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, in mijn hart. Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart. Een rivier vol van vrede,een fontein vol van blijdschap, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

 

Kindermoment

 

Kinderlied 93 Wij zullen opstaan

 

Refrein:

Wij zullen opstaan

en met Hem meegaan,

straks als Jezus terugkomt.

Wij zullen opstaan

en met Hem meegaan,

als Jezus komt.

 

Blijf niet treuren,

zit niet bij de pakken neer.

Sikkeneuren helpt je toch niet meer.

’t Zal gebeuren,

dan komt de Heer, de Heer.

 

Refrein

 

 

 

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1-7

1. Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. 2. Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. 3. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. 4. Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7.Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

 

Zingen: NLB 913

 

1.Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

 

2.Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij uw wegen duister,

zie, ik vraag U niet: waarom?

Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

 

3.Laat mij niet mijn lot beslissen:

zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,

dat alleen de weg niet vindt:

neem mijn hand in uwe handen

en geleid mij als een kind.

 

 

 

4.Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

 

Preek

 

Zingen: Hemelhoog 732

 

1.Ooit komt er een dag

dat de hemel openbreekt

en de doden zullen opstaan Ooit komt er een dag

dat U terug komt op een wolk

en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon

 

Refrein: Tot aan die dag wil ik weten wie U bent Wil ik leven dicht bij U

en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen

als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag.

 

2.Ooit zal het zo zijn

dat we leven in een stad,

waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn

als we komen in die stad,

dat de vader onze tranen wist

 

Refrein

 

Gebeden

Zingen: Opwekking 249 (Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan)

 

1.Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;

samen te dienen, te zien wie U bent,

want uw woord maakt uw wegen bekend.

 

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet,

Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp die nog schijnt in de nacht.

3.Samen te strijden in woord en in werk.

Eén te zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,

delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

 

Refrein

 

Zegen

 

Zingen na de dienst Hemelhoog 655

 

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom in Uw tegenwoordigheid, kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer met al mijn tranen en mijn strijd.

 

ik geef wat ik heb, houd niets apart open voor U mijn hart.

 

Refrein:

Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor U mag zijn een symfonie voor U mag zijn

 

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, Omgeven door Uw majesteit Leg ik alles, Heer, in Uw handen neer In zwakheid en gebrokenheid

 

Geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

 

Refrein

Collectebestemmingen:
1e rondgang:
 Kerk in Actie

Zending (Syrië) 2021

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.
2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug