zondag 15 augustus 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. mevr. G. Arnoldus-Veenstra uit Biddinghuizen
Ouderling(en): Mevr. E. Schurink-Reurink
Organist: Dhr. M. de JongLiturgie:

 

Orgelspel

Welkom

Afkondigingen: diaken

Stil gebed

Samenzang lied: 280:1,3,4,5 De vreugde voert ons naar dit huis….

Votum en groet

Samenzang lied: 150a:1,2,4 Geprezen zij God….

Drempelgebed

Wij belijden ons geloof

Samenzang lied: 195 Ere zij de Vader en de Zoon….

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 257:1,2,3,4 Zie de zon, zie de maan….. (Hemelhoog)

Gebed om de opening van Gods woord

1e Schriftlezing: Ex.14:21-28 en 15:1-2

Samenzang lied: 117d 3x Laudate omnes gentes…

2e Schriftlezing: Psalm 77:1-10, 14-21, Fil.4:4-6

Samenzang lied: 77:1,2,4 Roepend om gehoor te vinden ….

Verkondiging

Meditatief moment: orgel en cornet ?

Samenzang lied: 887:1,2,3 Wees stil en weet: Ik ben uw God….

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbede, stil gebed, het Onze Vader

Slotlied: 885:1,2 Groot is uw trouw, o Heer…..

Heenzending en zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!


2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug