zondag 28 maart 2021 om 10.00

Palmpasen
Voorganger(s): Ds. Buijs
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): Dhr. A. van de Burgt
Organist: Rianne Beumer


 

LITURGIE 28 MAART 2021

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 81: 1, 4, 8 en 9

 

Bemoediging en groet

 

Uitleg liturgische bloemstuk

 

Zingen: NLB 377: 1, 4, 6 en 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

 

Persoonlijke bijdrage en lied door Rachael Pannekoek

 

Gebed

 

Project kindernevendienst

 

Kinderlied: Lied 14: 1, 3 en 4 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

 

Schriftlezing: Johann3s 11: 17-44

17.Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18.Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19.en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20.Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21.Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22.Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23.Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24.‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25.Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27.‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 28. Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29.Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30.die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31.Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

32.Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33.Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35.Jezus begon ook te huilen, 36.en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37.Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39.Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40.Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41.Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42.U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43.Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44D.e dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

 

 

 

Zingen: NLB 825: 5, 8 en 9 (De wereld is van Hem vervuld)

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: Adem van boven 16 (melodie Hervormde Bundel 143, Op bergen en dalen)

 

1.Zo vrolijk als een vlinder,

zo vrij en opgewekt,

als een die ongehinderd

de hemel heeft ontdekt,

geloof en hoop gekregen,

als vleugels aangedaan,

de loze dood ontstegen

ben ik mijzelf voortaan.

 

2.Wat knelde is gestorven,

wat kwelde is vergaan -

ons leven is verborgen

bij God: een nieuw bestaan.

Als Christus zal verschijnen

verschijnt Hij niet alleen,

dan zingen al de zijnen

in paaslicht om Hem heen.

 

3.Zo vrolijk als een vlinder

leef ik voor U, o Heer;

de nacht boeit mij steeds minder,

het daglicht des te meer.

Uw liefde zal mij laven -

ik ben van nu af aan

in uw graf mee begraven

en met U opgestaan!

 

Gebeden

 

Zingen; NLB 978:1, 3 en 4 (Aan U behoort, o Heer der Heren)

 

Zegen
Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in Actie

Jong protestant PaasChallenge

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug