zondag 25 oktober 2020 om 10.00

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. E. Kolkert, Ermelo
Ouderling(en): Dhr. Kamphuis
Organist: J. SmitLITURGIE

 

-Welkom en mededelingen

-Stil Gebed

-We luisteren naar het aanvangslied: Lied 233: 1,3 Hemelhoog (1. Laat m’in U blijven, groeien, bloeien,/3. Neen Heer, ik wil van U niet scheiden,)

 

-Votum en Groet

-We luisteren naar Psalm 92: 3 NLB 2013 (3. Gij hebt mij door uw daden,)

 

-Geloofsbelijdenis

-We luisteren naar Lied 355: 1,2,3 Hemelhoog (1. God heeft mij zijn Zoon gegeven,/ 2. Jezus Christus is gestorven,/3. Ruwe stormen mogen woeden,)

 

-Gebed

-Kindermoment.

-We luisteren naar het kinderlied: Lied 29: 1,2,4 uit de Kinderliedbundel (1. Dank U voor deze nieuwe morgen,/ 2. Dank U voor deze mooie aarde,/4. Dank U voor steun in moeilijkheden,)

 

-Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1 t/m 8 (uit de N.B.G.-vertaling 1951).

-We luisteren naar: Psalm 116: 1,4 uit NLB 2013 (1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer/ 4. O God, mijn God,)

 

-Prediking, met als thema: Moedeloosheid.

 

-Muzikaal Intermezzo verzorgd door de Organist

-We luisteren naar Psalm 27: 1,4,7 uit NLB 2013 (1. Mijn licht, mijn heil is Hij,/4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,/7. O als ik niet met opgeheven hoofde )

 

-Gebeden

-We luisteren naar het slotlied: Psalm 43: 3,4,5 uit NLB 2013 (3. O Here God, kom mij bevrijden/4. Dan ga ik op tot uw altaren/5. Mijn ziel hoe zijt  gij zo verslagen)

 

-Zegen ( ieder staat en geen gezongen Amen)

 
Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Hulp aan asielzoekers in nood

Stichting INLIA is opgericht: om kerken te ondersteunen met onder meer advies en deskundigheidsbevordering, om asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk te ondersteunen, hen te bemiddelen naar medische zorg of hen te helpen om een nieuw toekomstperspectief te

realiseren (hier dan wel in het eigen land of een derde land waar zij veilig heen kunnen). INLIA heeft meerdere projecten die zowel landelijk als internationaal hun diensten verlenen ten behoeve van, zoals deze stichting het noemt, de vreemdelingen in onze poorten. Met zo’n 120 mensen waaronder 35 beroepskrachten en vrijwilligers wordt op veel terreinen hulp geboden aan asielzoekers in nood. Hiervoor is natuurlijk geld, veel geld, nodig. Met uw steun helpt u de mensen van INLIA om het leven van asielzoekers te verbeteren.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug