zo 20 sep 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst - Startzondag met Combo
Ouderling: dhr. H. BinnendijkLITURGIE

STARTZONDAG

20 SEPTEMBER 2020

 

 

Thema:

Het goede leven – Leven in het perspectief van Gods licht

 

 

 

 

Muzikale begeleiding: Combo

Voorganger: Ds. Roberto Buijs

Zingen voor de dienst: Awesome God

 

When He rolls up His sleeves

He ain't just putting on the ritz

Our God is an awesome God

There's thunder in His footsteps

and lightning in His fists

Our God is an awesome God

And the Lord wasn't joking when He kicked 'em out of Eden

It wasn't for no reason that He she'd His blood

His return is very close and so you better be believing

that our God is an awesome God

 

Our God is an awesome God

He reigns from heaven above

With wisdom, power, and love

Our God is an awesome God

 

And when the sky was starless

in the void of the night

Our God is an awesome God

He spoke into the darkness

and created the light

Our God is an awesome God

Judgement and wrath He poured out on Sodom

Mercy and grace He gave us at the cross

I hope that we have not too quickly forgotten

that our God is an awesome God

 

Zingen voor de dienst: Opwekking 832

 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw Want U bevrijdt en geeft leven Elke storm verstild door de kracht van Uw stem Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt U baant de weg van overwinning Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein: Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar De duisternis licht op door U De duivel is door U verslagen Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven! De schepping knielt in diep ontzag De hemel juicht voor onze Koning En de machten van de hel weten wie er regeert Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein

 

Naam boven alle namen

Ongeëvenaarde kracht Ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar (U bent) Jezus, Overwinnaar (U bent) Jezus, Overwinnaar

 

 

Welkom

 

Moment van stil gebed, bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 84a: 1, 2 en 3

 

1.Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

 

2.Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

 

3.Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

 

 

 

Zingen: Hemelhoog 399

 

1.Samen in de Naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

 

2.Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is

en zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

 

3.Prijst de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

 

Gebed

 

 

Zingen: Hemelhoog 617A

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

 

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

 

Zingen: Hemelhoog 649

 

1.Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt

dat ik U wil kennen, Heer. Bij U wil zijn, elk moment

 

Refrein: Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig goed voor mij

2.Hemelse Heer,

U die hoog en verheven bent Koning vol glorie en macht, bent als een kind

naar de wereld gekomen. Legde Uw heerlijkheid af. Refrein

En nooit besef ik hoe U leed de pijn die al mijn zonden deed.(2X) Refrein

 

Kindermoment

 

Kinderlied In de circustent

 

links rechts

stamp eens met je voeten

doe maar met ons mee

links rechts

stamp eens met je voeten

dat gaat best oké

links rechts

klap eens in je handen

doe maar met ons mee

links rechts

klap eens in je handen

dat gaat best oké

refrein:

er is altijd iets waar je goed in bent

jij bent ook een ster

in deze circustent

God heeft jou zelf gemaakt

gaf je veel talent

laat iedereen maar zien

waar je goed in bent

 

links rechts

knip eens met je vingers

doe maar met ons mee

links rechts

knip eens met je vingers

dat gaat best oké

links rechts

draai maar eens een rondje

doe maar met ons mee

links rechts

draai maar eens een rondje

dat gaat best oké

refrein

 

Schriftlezing: Matteüs 6: 19-34

19.Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20.Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 22.Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23.Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

24.Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25.Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven

niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26.Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29.Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30.Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31.Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32.dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34.Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

 

Zingen: NLB 802: 1, ,3 en 4

 

1.Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: "Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 3.Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had. Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het woord verstaan.

Refrein 4.Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. Refrein

Preek

 

Zingen: Hemelhoog 229 (3X)

 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

 

Afscheid van de kindernevendienst

 

Overhandigen Bijbel

 

Zegen

 

Zingen: NLB 139c

 

Heer, U doorgrondt en kent mij;

mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,

die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

ik weet dat U daar bent.

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

 

Heer, U doorgrondt en kent mij,

want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,

dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Refrein:

 

Gebed

 

Zingen: Sela: Gods zegen voor jou

 

Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen over je leven: Vrede voor jou in zijn naam!

 

 

Refrein:

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest in de naam van Jezus, vervult, beschermt en zegent jou.

 

Ga met Gods vrede. Deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht. Durf te geloven. Blijf op hem hopen: leef je geloof elke dag!

 

Refrein:

 

Zegen

 

Combo zingt en speelt Opwekking 720 ‘God maakt vrij’


Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Zending: Versterk de Kerk Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet

voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land

waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in

Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van

predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van

kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Collecteer mee om deze

kerken te versterken!

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug