zo 31 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst - Pinksteren - ALLEEN VIA KERKTV
Ouderling: Dhr. Willem van Zuuk
Organist: Johan Smit


LIVE UITZENDING
Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen:
Psalm 149: 1 en 2 (Halleluja! Laat opgetogen)

Bemoediging en groet

Zingen:
NLB 632: 1 en 3 (Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt)

Leefregel: Johannes 14: 15-21
15. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17. de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet
ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en
zal in jullie blijven. 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19. Nog een korte tijd
en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen
leven. 20. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21.
Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn
Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Zingen: Hemelhoog 229 (Heilige Geest van God)

Gebed

Kindermoment


Video: Jezus hoop voor de volken

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2. Plotseling klonk er uit de
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, 4. en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5. In Jeruzalem woonden
destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6. Toen het geluid weerklonk,
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere
leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het
zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen
moedertaal horen? 9. Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10. Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in
Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11. Joden en proselieten, mensen uit
Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12.
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’ 13. Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Preek

Muzikaal intermezzo

Zingen:
Hemelhoog 479: 1, 2 en 4 (Heer u bent mijn leven)

Gebeden

Zingen: NLB 675 (Geest van hierboven)

Zegen:


Collectebestemmingen

1e rondgang:  
Missionair werk.
De kerk heeft een missie en is daarom ‘missionair’. Jezus zond zijn leerlingen eropuit om in
deze wereld het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. We
geloven dat de kerk er niet is voor haarzelf alleen, maar dat ze geroepen is. Wekelijks worden
de diaconale gelden aan de daarvoor gestemde doelen afgedragen waardoor er geen financiële
ruimte is om een missionair doel binnen onze Goede Herderkerk te ondersteunen. We merken
dat daar wel behoefte aan is en willen daarom minimaal 1x per jaar een collecte houden om
deze projecten te ondersteunen.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug