zo 29 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst ALLEEN VIA KERKTV (geen Gezinsdienst!)
Ouderling: Mevr. Joanne Coes
Organist: Marijn de Jong
ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen:
Psalm 121: 1, 2 en 3 (Ik sla mijn ogen op en zie)

Bemoediging en groet

Uitleg bloemstuk

Zingen:
NLB 405: 1 en 3 (Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig)

Leefregel: 2 Tessalonicenzen 2: 13 -17
13 Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de ​Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft
u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die ​heilig​ maakt en door het geloof in de
waarheid. 14 Hij heeft u daartoe geroepen door het ​evangelie​ dat wij u verkondigd hebben en
waardoor u zult delen in de luister van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. 15 Wees standvastig, broeders en
zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. 16 Mogen
onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ en God, onze Vader, die ons zijn ​liefde​ heeft getoond en ons door zijn
​genade​ blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, 17 u aanmoedigen en sterken in al het goede
dat u doet en zegt.

Zingen: NLB 1005: 1, 2 en 4 (Zoekend naar licht hier in het duister)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 19: 16 – 30
16 Toen droeg ​Pilatus​ hem aan hen over om hem te laten ​kruisigen. Zij voerden Jezus weg; 17 hij
droeg zelf het ​kruis​ naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18 Daar ​kruisigden​
ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19 Pilatus​ had een
inscriptie laten maken die op het ​kruis​ bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit ​Nazaret, ​koning​ van de
​Joden’. 20 Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus
gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel ​Joden​ gelezen. 21 De
hogepriesters van de ​Joden​ zeiden tegen ​Pilatus: ‘U moet niet “koning​ van de ​Joden” schrijven, maar
“Deze man heeft beweerd: Ik ben de ​koning​ van de ​Joden”.’ 22 ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik
geschreven,’ was het antwoord van ​Pilatus.
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de ​soldaten​ zijn ​kleren​ in vieren, voor iedere
​soldaat​ een deel. Maar zijn ​onderkleed​ was in één stuk ​geweven, van boven tot beneden. 24 Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging
in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn ​kleren​ onder elkaar en wierpen het lot om mijn
gewaad.’ Dat is wat de ​soldaten​ deden.
25 Bij het ​kruis​ van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en ​Maria
uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de ​leerling​ van wie hij veel hield, zei hij
tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de ​leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat
moment nam die ​leerling​ haar bij zich in huis.
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij:
‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een vat zure ​wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en
brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog
zijn hoofd en gaf de geest.

Zingen: Hemelhoog 16 (2x) (Als een hert dat verlangt naar water)

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen:
Hemelhoog 433: 1 en 3 (Stil mijn ziel,wees stil)

Gebeden

Zingen:
Kinderlied 90 (Vrede van God)

Zegen:


Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in Actie – 40dagentijd / Werelddiaconaat
Straatmeisjes Ghana.
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Door uw gift geeft u straatmeisjes een nieuwe kans!

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug