ANBI - Goede Herderkerk Epe ANBI - Goede Herderkerk Epe
Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Hervormde wijkgemeente van bijzondere Aard Goede Herderkerk te Epe
Telefoonnummer (facultatief): * 0578-616729
RSIN/Fiscaal nummer: 002532645
Nummer Kamer van Koophandel **

Website adres: ***
76379728


www.goedeherderkerkepe.nl
E-mail: * scriba@goedeherderkerkepe.nl
Adres: * Enkweg 2
Postcode: 8162 VW
Plaats: Epe
Postadres: Enkweg 2
Postcode: 8162 VW
   
De Hervormde wijkgemeente van bijzondere Aard Goede Herderkerk te Epe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Goede Herderkerk is een warme, enthousiaste en gastvrije gemeente. We willen dat iedereen, jongen en oud, zich thuis voelt en daarom vinden omzien naar elkaar heel belangrijk. We geloven in de liefde van God de Vader voor alle mensen. Deze liefde hebben we leren kennen door Jezus, de zoon van God. We geloven dat hij voor ons gekruisigd is, gestorven en door God weer opgewekt is uit de dood. Daarom mogen we zeker weten dat Gods liefde sterker is dan de macht van zonde en dood.
Door de Heilige Geest mag Gods liefde een plek krijgen in ons leven. Door zijn Geest wil God in ons wonen. We geloven dat God mensenlevens vernieuwt en heelt. We mogen leven vanuit de vergeving en in woord en daad Gods getuigen van Gods liefde.

We geloven in de kracht van de christelijke gemeenschap die elke week samenkomt om God te eren. Elke week mag de Bijbel opengaan om daar uit te leren en te groeien in geloof. We geloven dat Gods Geest door de woorden van Bijbel heen tot de gemeente spreekt.

De Goede Herderkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland en voelt zich verbonden met de confessionele modaliteit.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Goede Herderkerk te Epe.

De Hervormde gemeente van Epe bestaat uit vier wijkgemeenten, als volgt:
  • Grote Kerk, wijkgemeente I
  • Grote Kerk, wijkgemeente II
  • Goede Herderkerk, wijkgemeente van bijzondere aard
  • Sionskerk, wijkgemeente van bijzondere aard 

De Goede Herderkerk en de Sionskerk zijn in het verleden, onder goedkeuring van de daarvoor bevoegde instanties van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, als buitengewone wijkgemeenten tot stand gekomen. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze gemeenten nu wijkgemeenten van bijzondere aard genoemd. Beide Eper wijkgemeenten van bijzondere aard zijn op grond van de bij de kerkorde behorende overgangsbepaling 82, voor wat betreft de verzorging van hun stoffelijke belangen, gelijk gesteld aan een niet in wijkgemeenten ingedeelde gemeente.
Ten gevolge van de toepassing van deze overgangsbepaling 82 (zoals verwoord in de “Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland”, Zoetermeer 2013) heeft de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente van Epe, met instemming van de kerkenraden van de vier hiervoor genoemde wijkgemeenten, besloten dat de ouderling-kerkrentmeesters van de Goede Herderkerk en de Sionskerk, geen deel uitmaken van het Algemene College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van Epe. Dit houdt in dat binnen de Hervormde gemeente van Epe het Algemene College van Kerkrentmeesters wordt gelijkgesteld aan het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters van de Grote Kerk, wijkgemeente I en Grote Kerk Wijkgemeente II.
De hierboven bedoelde toepassing van overgangsbepaling 82 geldt niet voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. Deze zijn toevertrouwd aan het College van diakenen van de Hervormde gemeente van Epe. Zie hierna onder 4 “Diaconie”

3. Werkwijze
Zowel de grenzen van de wijkgemeenten Grote Kerk, als die van de wijkgemeenten van bijzondere aard Goede Herderkerk en Sionskerk, zijn gelijk aan de grenzen van de Hervormde gemeente van Epe.
Binnen de Hervormde gemeente van Epe functioneert een Algemene kerkenraad, bestaande uit twaalf leden. Deze Algemene kerkenraad heeft de volgende samenstelling: vier predikanten, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en vier diakenen. Per wijkgemeente worden er drie ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene kerkenraad. Dit houdt in: zes ambtsdragers namens de Grote Kerk (wijkgemeenten I en II), drie ambtsdragers namens de Goede Herderkerk en drie ambtsdragers namens de Sionskerk. De verdeling over de ambten vindt plaats volgens een door de Algemene kerkenraad vast te stellen rooster, met dien verstande dat namens elke wijkgemeente elk der drie ambten in de Algemene kerkenraad vertegenwoordigd is. Mocht het aantal predikanten minder zijn dan vier (ook tijdens een predikantsvacature) dan wordt die plaats ingenomen door een ouderling van de betreffende wijkgemeente. Een en ander wordt geregeld in de “Plaatselijke regeling van de Hervormde gemeente te Epe”, vastgesteld d.d. 17 mei 2005 en d.d. 21 mei 2008.
De kerkenraad van de wijkgemeenten I en II Grote Kerk en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard Goede Herderkerk en Sionskerk zijn zelf geheel eindverantwoordelijk voor hun eigen gemeente.
 
4. Diaconie
Binnen de Hervormde gemeente van Epe bestaat een diaconie welke een eigen rechtspersoonlijkheid heeft en bestuurd wordt door een College van diakenen van de Hervormde gemeente. Zie DIACONIE.
Elke kerkenraad van een wijkgemeente benoemt haar diakenen in een wijkraad van diakenen, uit deze wijkraden worden diakenen afgevaardigd naar het College van diakenen. Dit College bestaat dus uit diakenen van de wijkgemeenten I en II van de Grote Kerk en van de wijkgemeenten van bijzondere aard Goede Herderkerk en Sionskerk.
De Algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen  van diaconale aard. Dit geldt ook voor de gebouwen en terreinen welke in bezit zijn van de diaconie van de Hervormde gemeente. E.e.a. komt tot uitdrukking in de vereiste goedkeuring van de jaarrekening en de begroting door de Algemene kerkenraad.B. Samenstelling bestuur Goede Herderkerk.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente Goede Herderkerk ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze Goede Herderkerk gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 4 ouderling-kerkrentmeesters + 6 kerkrentmeesters en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”


E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
  • De predikant bezetting is met 0,15 FTE gedaald van 1,5 FTE naar 1,35 FTE
  • In 2021 is gestart met digitaal collecteren via de Appostelapp van SKG

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De verwachte bijdragen van leden en anderen zal naar verwachting met ca €15.000 dalen doordat de actie 100% predikantsplaats stopt. De voorgenomen bestedingen laten een stijging zien. De pastoraatkosten gaan omhoog met ca. €7.000 doordat de vacante gemeenten geen vacature bijdrage meer hoeven te betalen aan de centrale kas van de PKN, waardoor de lasten stijgen bij de gemeentes die wel een predikant bezetting hebben. Daarnaast wordt er ca. €8.000 aan stijging van kosten van kerkdiensten en activiteiten door verwachting dat de corona maatregelen worden afgeschaald en de kerkdiensten en activiteiten weer mogelijk zijn.


 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:
De jaarrekening over 2021 laat een positief operationeel resultaat zien van €9.402. De opbrengsten zijn ca. € 2.000 hoger dan begroot ondanks dat de rommelmarkt niet is doorgegaan. De rommelmarkt zat voor € 7.000 euro in de begroting maar de gemeenteleden hebben ca. €9.000 euro meer aan vrijwillige bijdrage/collectes gegeven dan verwacht.
De totale uitgaven en kosten zijn in totaal ca €10.000 lager dan begroot begroting. Enerzijds waren de kosten  voor de kerkelijke gebouwen hoger dan begroot doordat in de begroting de vorming van de onderhoudsvoorziening niet was opgenomen (de verplichting hiervan kwam na het opstellen van de begroting 2021). Anderzijds waren de kosten voor het pastoraat lager dan begroot doordat in de begroting nog sprake was van een vaste predikantsbezetting van 1,5 FTE i.p.v. 1,35FTE. Daarnaast is er een eenmalige teruggaaf ontvangen van de PKN van € 3.000,- (overschot uit de centrale kas 2019) en zijn er minder kerkdiensten geweest door corona  wat leidde tot minder inzet van gastpredikanten.
Naar aanleiding van de waardering voorschriften voor gebouwen zijn de gebouwen (met uitzondering van het kerkgebouw) gewaardeerd tegen de WOZ waarde. Door het herwaarderen van de panden naar de nieuwe WOZ waarde is er een incidentele bate van €122.000 Euro. Deze bate is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.


 
terug