ANBI - Goede Herderkerk Epe ANBI - Goede Herderkerk Epe
Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde wijkgemeente van bijzondere Aard Goede Herderkerk te Epe
Telefoonnummer (facultatief): * 0578-616729
RSIN/Fiscaal nummer: 002532645
Nummer Kamer van Koophandel **

Website adres: ***
76379728


www.goedeherderkerkepe.nl
E-mail: * scriba@goedeherderkerkepe.nl
Adres: * Enkweg 2
Postcode: 8162 VW
Plaats: Epe
Postadres: Enkweg 2
Postcode: 8162 VW
   
De Hervormde wijkgemeente van bijzondere Aard Goede Herderkerk te Epe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Goede Herderkerk is een warme, enthousiaste en gastvrije gemeente. We willen dat iedereen, jongen en oud, zich thuis voelt en daarom vinden omzien naar elkaar heel belangrijk. We geloven in de liefde van God de Vader voor alle mensen. Deze liefde hebben we leren kennen door Jezus, de zoon van God. We geloven dat hij voor ons gekruisigd is, gestorven en door God weer opgewekt is uit de dood. Daarom mogen we zeker weten dat Gods liefde sterker is dan de macht van zonde en dood.
Door de Heilige Geest mag Gods liefde een plek krijgen in ons leven. Door zijn Geest wil God in ons wonen. We geloven dat God mensenlevens vernieuwt en heelt. We mogen leven vanuit de vergeving en in woord en daad Gods getuigen van Gods liefde.

We geloven in de kracht van de christelijke gemeenschap die elke week samenkomt om God te eren. Elke week mag de Bijbel opengaan om daar uit te leren en te groeien in geloof. We geloven dat Gods Geest door de woorden van Bijbel heen tot de gemeente spreekt.

De Goede Herderkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland en voelt zich verbonden met de confessionele modaliteit.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Goede Herderkerk te Epe.

De diaconie van de wijkgemeente Goede Herderkerk is een onderdeel van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Epe. De Hervormde gemeente Epe bestaat uit vier wijkgemeenten, waarvan twee wijkgemeenten van bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid. Deze vier wijkgemeenten zijn:
  • Grote Kerk, wijkgemeente I
  • Grote Kerk, wijkgemeente II
  • Goede Herderkerk, wijkgemeente van bijzondere aard
  • Sionskerk, wijkgemeente van bijzondere aard
De Goede Herderkerk en de Sionskerk zijn in het verleden, onder goedkeuring van de daarvoor bevoegde instanties van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, als buitengewone wijkgemeenten tot stand gekomen. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze Hervormde gemeenten nu wijkgemeenten van bijzonder aard genoemd. Dit volgens de overgangsbepaling 82 (zoals verwoord in de “Toelichting op de kerkorde van de Protestante Kerk in Nederland”, Zoetermeer 2013).

De diaconie van de Hervormde gemeente Epe bezit eigen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de hierboven genoemde overgangsbepaling 82 niet van toepassing is op de diaconie. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard zijn, voor alle 4 wijkgemeenten, toevertrouwd aan het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe. 

 
Klik  hier  om op de financiële informatie en rapportage van deze Centrale Diaconie in te zien.

B. Samenstelling bestuur Goede Herderkerk.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente Goede Herderkerk ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze Goede Herderkerk gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 4 ouderling-kerkrentmeesters + 6 kerkrentmeesters en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
Op de website www.goedeherderkerkepe.nl vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
  • In 2022 is een duurzaamheid commissie ingesteld om de verduurzaming van het kerkgebouw te onderzoeken.In het 4e kwartaal van 2023 heeft deze commissie de gemeente geinformeerd over mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen.
  • De richtlijnen vanuit de RI&E opnieuw getoetst aan de bestaande situatie. Knelpunten in kaart gebracht en verbeteringen doorgevoerd.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.   


 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

De jaarrekening over 2023 laat een positief eind resultaat zien van €1.566,-    Zowel de vrijwillige bijdrage als de (eenmalige) giften waren in 2023 veel hoger dan in 2022
De kosten voor de kerkelijke gebouwen zijn €18.000,- hoger dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energiekosten.  De toename t.o.v. 2022 van de pastoraat kosten wordt is gedreven door de traktement verhogingen die zijn doorgevoerd door de PKN.  De nieuwe hypotheekrente die in ging per 1 januari 2023 voor de hypotheek op een van de pastorieën zorgde voor een stijging van de rente lasten in 2023 t.o.v. 2022.

 Voor het jaar 2024 wordt een sluitende begroting verwacht. .
 
terug