ANBI - DIACONIE ANBI - DIACONIE
Via deze link wordt u doorverwezen naar de site van het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe. Daar vindt u alle belangrijke informatie met betrekking tot de ANBI-gegevens van het College van Diakenen.

Via deze link wordt u doorverwezen naar de financiële verantwoording van het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe.

Onderstaande tekst betreft een copy van de tekst zoals opgenomen op de site van College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe. Voor actuele gegevens adviseren wij u altijd om de site van het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe te raadplegen.

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI          : College van diakenen van de Hervormde gemeente Epe
Telefoonnummer  : 0578-616216
RSIN/Fiscaal nr.   :  002532724
Website adres      : www.grotekerkepe.nl;
                               www.goedeherderkerkepe.nl;       
                               www.sionskerk.nl.
Email                    : zie hiervoor de website van bovernstaande kerken
Bezoekadressen  : zie hiervoor de website van bovenstaande kerken
Postadres             : Postbus 16
Postcode               : 8160 AA
Plaats                    : Epe
 
De Hervormde gemeente te Epe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. De Hervormde gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 2). De diaconie van deze Hervormde gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit de rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11,  Artikel 5, lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe.
De Hervormde gemeente Epe bestaat uit vier wijkgemeenten, waarvan twee wijkgemeenten van bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid. Deze vier wijkgemeenten zijn:
 • Grote Kerk, wijkgemeente I
 • Grote Kerk, wijkgemeente II
 • Goede Herderkerk, wijkgemeente van bijzondere aard
 • Sionskerk, wijkgemeente van bijzondere aard
 De Goede Herderkerk en de Sionskerk zijn in het verleden, onder goedkeuring van de daarvoor bevoegde instanties van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, als buitengewone wijkgemeenten tot stand gekomen. In de kerkorde van de Protestante Kerk in Nederland worden deze Hervormde gemeenten nu wijkgemeenten van bijzonder aard genoemd. Dit volgens de overgangsbepaling 82 (zoals verwoord in de “Toelichting op de kerkorde van de Protestante Kerk  in Nederland”, Zoetermeer 2013)
De diaconie van de Hervormde gemeente Epe bezit eigen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de hierboven genoemde overgangbepaling  82 niet van toepassing is op de diaconie. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard zijn, voor alle 4 wijkgemeenten, toevertrouwd aan het College van diakenjen van de Hervormde gemeente Epe.

B. Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
Het aantal leden van de algemene kerkenraad telt twaalf en bestaat uit:
Vier predikanten, twee ouderlingen, 2 ouderlingen- kerkrentmeester en vier diakenen.
Indien het aantal predikanten minder wordt dan vier, ook tengevolge van een predikantsvcature, worden hun plaatsen ingenomen door ouderlingen van de betreffende (wijk-) gemeente. Namens de gemeenten hebben de volgende aantallen ambtsdragers zitting in de algemene kerkenraad. Zes ambtsdrager namens de Grote Kerk (drie per wijkgemeente) drie ambtsdragers namens de Goede Herderkerk en drie ambtsdragers namens de Sionskerk. De verdeling van de ambtsdragers over ouderlingen, ouderlingen – kerkrentmeesters en diakenen wordt volgens een door de algemene kerkenraad samen te stellen rooster bepaald, zodanig dat namens elke (wijk)gemeente telkens elk van de drie ambten in de algemene kerkenraad vertegenwoordigd is.
Alle wijkgemeenten hebben een eigen wijkraad van diakenen. Vanuit deze wijkraden van diakenen worden diakenen benoemd in het College van diakenen Hervormde Gemeente Epe.
Het College van diakenen Hervormde gemeente Epe bestaat uit zeven leden, vier uit de Grote kerk (waaronder de voorzitter en penningmeester), twee uit de Goede Herderkerk (waaronder de secretaris) en een uit de Sionskerk, benoemd vanuit de desbetreffende wijkraden van diakenen. Tezamen vormen ze het College van diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en eigendommen van de diaconie.
De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door toezicht op de vermogensrechteljke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. Ordinantie 11, artikle 8)
Onder  de verantwoordelijkheid van het College van diakenen vallen de wijkraden van diakenen van de wijkgemeenten I en II van de Grote Kerk, de wijkraad van de wijkgemeente van de Goede Herderkerk en de wijkraad van de Sionskerk. Tevens vallen ook alle  activiteiten  van Zending Werelddiaconaat  en Ontwikkelingsactiviteiten (Z.W.O.) van de hiervoor genoemde wijkgemeenten onder verantwoordelijkheid van het College van diakenen.

C. Doelstelling/visie
De Protestantse kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Het beleidsplan van het College van diakenen van de Hervormde gemeente Epe vind u hieronder.

Beleidsplan College van Diakenen
 
Inleiding.
Het College van Diakenen bestaat uit 7 diakenen van de 4 wïjkdiaconieën van de Hervormde Gemeente Epe die afgevaardigd zijn door de betreffende kerkenraden. Hun benoeming wordt in de Algemene Kerkenraad vastgesteld.
De twee wijkdiaconieën van de Grote Kerk leveren twee diakenen per wijk, de diaconie van de Goede Herder Kerk levert twee diakenen en de Sionskerk wordt vertegenwoordigd door een diaken.
Het College verdeelt de functies onderling waarbij het uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct aanwijst.
Het College van Diakenen heeft rechtspersoonlijkheid. Het vormt het bestuur van de verschillende wijkdiaconieën. Het College van Diakenen wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.
 
Het dienstwerk van het College.
Naast de taken van de wijkdiakenen zoals omschreven in ordinantie 3, artikel 11 van de Kerkorde van de P.K.N. zijn de diakenen die zitting hebben in het College van Diakenen in het bijzonder verantwoordelijk.
 • voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie;
 • voor het bespreken van sociale vraagstukken met overheidsinstanties en het aanspreken van de Overheid op zijn verantwoordelijkheid in dezen;
 • het hebben van oog en oor voor individuele maatschappelijke en financiële nood en waar mogelijk gepaste hulp bieden;
 • het initiëren van het opstellen van het jaarlijkse collecterooster door de verschillende wijkdiaconieën, al dan niet door wijkdiaconieën gezamenlijk opgesteld, alsmede de opgestelde collecteroosters voorleggen aan de Algemene Kerkenraad die de collecteroosters vaststelt,
 • het onderhouden van contact met de eigen wijkdiaconie, waardoor zij ook gevoed worden.
Doelstelling.
Het College van Diakenen laat zich bij de besteding van de financiële middelen leiden door de doelstellingen van het Conciliair Proces: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
Verder laat het zich wat de verhouding tot de medemens betreft, leiden door doelstellingen zoals die worden omschreven in het Nieuwe Testament, met name in Mattheus 25 :34-46 en in Lucas 10 : 30- 37 (Bijbelvertaling 2004).
Het College probeert deze doelstellingen te verwezenlijken zonder daarbij rekening te houden met ras, religie of afkomst.
Naast de steun aan instellingen en individuen in de eigen gemeente(zowel kerkelijk als burgerlijk) wordt ook steun verleend aan landelijke instellingen die streven naar verwerkelijking van de doelstellingen zoals boven omschreven, dichtbij en wereldwijd.
Daarbij wordt zoveel mogelijk afgestemd op gemeenschappelijke voorkeuren, echter wordt ook rekening gehouden met suggesties en wensen uit de wijkdiaconieën.
In geval van calamiteiten of rampen neemt het College het initiatief bij het organiseren van collectes en/of giften. Het doet dat zoveel mogelijk in samenspraak met het Diaconaal Netwerk ven de gemeente Epe.
Diaconaat is nooit structureel van aard en kan alleen aanvullend en/of tijdelijk werken.
Diaconaat denkt kritisch mee met de persoonlijke overheid maar kan nooit taken van de overheid overnemen.
 
Werving financiële middelen.
 • collectes
 • opbrengsten van uitstaande gelden, o.a. in z.g. groene" projecten
 • opbrengsten uit onroerende goederen:
 a) Boerderij "De Kolk" en overige landerijen in Nijbroek die in erfpacht zijn uitgegeven aan de Familie Mouw, zodat voor vele jaren een redelijke opbrengst is gewaarborgd.
b) Grondstuk aan de Paalbeekweg dat gepacht wordt door de ponyvereniging W.E.T.
 
In principe wordt interen op het vermogen niet wenselijk geacht, maar incidenteel is dit mogelijk, bijv. in geval van veel calamiteiten in een bepaald jaar.

 
Samenwerkingsverbanden.
Het College van Diakenen heeft nauwe contacten met het Diaconaal Netwerk. In dit Netwerk hebben alle kerken in de gemeente Epe zitting. Ook onderhoudt het College zo mogelijk contacten met de gemeentelijke sociale dienst en met zorgverleners.

 
Beleid voor de komende jaren.
 • Goede en evenwichtige verdeling van gelden voor instellingen die werken in binnen en/of buitenland, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de verschillende wijkdiaconieën.
 • Het betrekken van zowel ouderen als jongeren bij het diaconaat.
 • Het geven van informatie over diaconale projecten.
 • Het vergroten van het kerkelijk en maatschappelijk draagvlak voor het diaconale werk.
Het beleidsplan geldt voor een periode van 5 (vijf) jaren vanaf de datum van goedkeuring, met dien verstande dat tussentijdse aanpassingen door het College mogelijk zijn.
  
Aldus vastgesteld en goedgekeurd te Epe op 18  februari 2014.

 
E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De algemene kerkenraad, heeft de algemene eind verantwoordelijkheid voor het instand houden van het diaconale leven van de Hervormde Gemeente Epe. Dat doet zij  mede via het College van diakenen naar de wijkraden op wijkgemeente nivo. Met betrekking tot de uitvoering van diaconale werkzaamheden in een wijkgemeente ligt hier ook de mogelijkheid zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke wijkgemeente werk. Enkele taken zijn ook conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges zoals het College van diakenen. Dit College waakt over de financiele slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de algemene kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Via http://www.grotekerkepe.nl/images/Financi%C3%ABle_verantwoording_2017.pdf vindt u de Financiële verantwoording Diaconie Hervormde Gemeente Epe over 2017.
Met daarin een verkorte staat van baten en lasten en een toelichting.


 
terug