SAMENWERKINGSVERBANDEN SAMENWERKINGSVERBANDEN


Algemene Kerkenraad Hervormde gemeente van Epe

De Algemene Kerkenraad bestaat uit vertegen-woordigers van de kerkenraden van de Goede Herderkerk, Grote Kerk en Sionskerk. Zij vergadert 3x per jaar. Elke kerkenraad heeft 3 vertegenwoor-digers: predikant, ouderling en afwisselend een diaken of ouderling-kerkrentmeester.

Samenwerking met Regenboogkerk

Alle avonddiensten en de diensten op dank- en biddag en Hemelvaartsdag worden gezamenlijk gehouden met de gereformeerde Regenboogkerk.

De diensten zijn per maand afwisselend in de Goede Herderkerk of de Regenboogkerk.

De moderamina van de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk vergaderen 2x per jaar gezamenlijk ter afstemming van de activiteiten.

Samenwerking binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

In Epe behoren de 3 Hervormde gemeenten, Goede Herderkerk, Grote kerk en Sionskerk en de gereformeerde Regenboogkerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. De moderamina van deze kerken vergaderen 2x per jaar met elkaar om verschillende zaken met elkaar af te stemmen.

Centrale diakonie

De Hervormde gemeente van Epe kent één centrale diakonie waarin de diakenen van de Goede Herderkerk, Grote Kerk en Sionskerk zijn vertegenwoordigd. Elke kerk heeft zijn eigen wijkraad van diakenen.

Uit de diakenen van de verschillende kerken wordt een College van diakenen gekozen, dit vormt het dagelijks bestuur van de diakonie. Uit de Goede Herderkerk hebben 2 diakenen in het College zitting.

Raad van Kerken

In de Raad van Kerken te Epe zijn de verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd, waaronder de Goede Herderkerk.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad worden er verschillende zaken georganiseerd, o.a.:

  • gezamenlijke kerkdiensten;
  • campingdiensten;
  • paas- en kerstgroetenactie;
  • kerstmaaltijd;
  • presentatie kringwerk;
  • gebedswake's in advents- en lijdenstijd. Vertegenwoordigers van de Goede Herderkerk in de Raad zijn de predikant, een kerkenraadslid en een gemeentelid.

Evangelisatie

De evangelisatieactiviteiten hebben binnen de Goede Herderkerk geen eigen werkgroep. Er wordt voor verschillende activiteiten samengewerkt met de Evangelisatiecommissie van de Regenboogkerk.

Classis
De Goede Herderkerk maakt deel uit van classsis Veluwe. Voor nadere informatie raadplege men www.pknclassisveluwe.nl
 

terug