Kerkdiensten september, oktober en november

Kerkdiensten september, oktober en november
VAN DE KERKVENRAAD

BERICHTGEVING over KERKDIENSTEN tot en met november 2020

Zoals inmiddels bekend heeft de overheid een versoepeling van de maatregelen m.b.t. het coronavirus afgekondigd. Dit biedt kerken de mogelijkheid om vanaf 1 juli weer kerkdiensten te houden en met in achtneming van de anderhalve meter regel. In de Goede Herderkerk kunnen met deze regel ca. 100 personen in de kerk aanwezig zijn.
 
Graag willen we gebruik maken van deze versoepeling en u de gelegenheid geven in de kerk deel te nemen aan de eredienst. U begrijpt dat het vraagt om een aantal afspraken en regels omdat we de veiligheid in acht willen nemen en ons willen houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

UITNODIGING en AANMELDING
De afgelopen weken was het aantal personen dat de kerkdienst bezocht beperkt. De kerkenraad heeft om die reden onderstaand schema aangepast en nodigt u uit aan de hand van dat schema, waarbij er ca. 100 personen (exclusief kerkenraad, organist, beamerteam, kosteres en voorzangers, kinderen) in de kerk aanwezig mogen zijn.
Voor de kinderen van 0-8 jaar is er kinderopvang. De kinderen van 8-12 jaar zitten bij de ouders in de kerk.
Om te voorkomen dat het aantal van 100 personen overschreden wordt, dient u zich aan te melden voor de zondag dat u wordt uitgenodigd door aan te geven dat u ook daadwerkelijk van plan bent om te komen en met hoeveel personen. Aanmelding is een verplichting van overheidswege om overschrijding van het aantal van 100 personen te voorkomen. Het is daarom ook niet mogelijk om onderling te ruilen.
Aanmelding kan via de link op de website www.goedeherderkerkepe.nl, en als dat voor u een probleem is telefonisch bij de scriba 0578-611682.
Let er bij het aanmelden op dat u de link kiest achter de datum waarop u wordt uitgenodigd.
 De aanmelding sluit de vrijdagavond om 20.00 uur voor de betreffende zondag.
 
Datum Achternaam beginnend met de letters Aanmelden
 6 september A t/m P opgaveformulier
13 september R t/m Z opgaveformulier
20 september IEDEREEN opgaveformulier
27 september R t/m Z opgaveformulier
4 oktober A t/m P opgaveformulier
11 oktober R t/m Z opgaveformulier
18 oktober A t/m P opgaveformulier
25 oktober R t/m Z opgaveformulier
1 november A t/m P opgaveformulier
8 november R t/m Z opgaveformulier
15 november A t/m P opgaveformulier
22 november R t/m Z opgaveformulier
29 november A t/m P opgaveformulier

DE DIENST van 20 september 2020 – STARTZONDAG en Overstapdienst – zal, als het weer goed is, gehouden worden in de openlucht bij de Berghoeve, Veenweg 9 te EPE.  Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te eten !
ZIE ELDERS in het kerkblad !!
Mochten de weersomstandigheden slecht zijn, dan wordt de dienst gehouden in de Goede Herderkerk met inachtneming van het bovenstaande ! We zullen u daarover verder informeren !

We vragen u voor de diensten in de Goede Herderkerk de volgende basisregels in acht te nemen:
 
 • Bij het betreden van het kerkgebouw de handen wassen cq. desinfecteren.
 • We gebruiken de achteringang bij binnenkomst.
 • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het kerkgebouw is daarop ingericht. Volg de aangegeven route en de aanwijzingen van de herkenbare coördinatoren.
 • Ieder houdt de jas en tas bij zich en maakt zo weinig mogelijk gebruik van het toilet.
 • Er is geen samenzang.
 • Mensen met klachten blijven thuis.
 • Er is extra voorzichtigheid geboden voor kwetsbare mensen.
We laten de keus aan u om deel te nemen aan de kerkdienst.
 • Op aanwijzingen van de coördinator verlaat u gefaseerd het kerkgebouw.
 • De collecte is bij de uitgang.
 • Er is helaas geen koffie- en ontmoetingsmoment na de dienst.

Er is extra aandacht voor de schoonmaak. In het kerkgebouw zal het Gebruiks- en Reinigingsplan aanwezig zijn. Het vraagt van ons allen de nodige aanpassingen, maar we zijn blij en dankbaar dat onze Goede Herderkerk haar deuren kan openen en er een weg is om het kerkelijke leven waar mogelijk doorgang te laten vinden.

Zegenrijke diensten toegebeden en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.Gebruiksplan kerkgebouw
Goede Herderkerk EpeGemeente: Epe                                                          
Betreft gebouw: Goede Herderkerk
Versie: Versie 1.0
Datum: 25 juni 2020Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten door het RIVM en zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
                                                                                                          versie 1.0 (20 mei 2020)


                                                                                            

 
 1. Inhoud

2       Doel en functie van dit gebruiksplan   3
2.1         Doelstelling in het algemeen   3
2.2          Functies van dit gebruiksplan   3
2.3         Fasering   3
2.4         Algemene afspraken   3
3       Gebruik van het kerkgebouw   4
3.1         Meerdere gebruikers en diensten op een zondag   4
3.2         Gebruik kerkzaal 4
3.2.1      Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 4
4       Concrete uitwerking   5
4.1         Het kerkgebouw   5
4.1.1      Routing   5
4.1.2      Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 5
4.1.3      Garderobe  5
4.1.4      Parkeren   5
4.1.5      Toiletgebruik  5
4.2         Vieringen en bijzondere diensten   5
4.2.1      Zang en muziek  5
4.2.2      Collecteren   5
4.2.3      Koffiedrinken en ontmoeting   5
4.2.4      Kinderoppas en kinderwerk  5
4.3         Uitnodigingsbeleid kerkdiensten   6
4.3.1      Ouderen en kwetsbare mensen   6
4.4         Taakomschrijvingen   6
4.4.1      Coördinatoren   6
4.4.2      Kerkenraad, diaconie, kerkrentmeester en voorganger  6
4.4.3      Techniek  6
4.4.4      Muzikanten   6
4.5         Reinigingsplan (en aanwezigheid) 7
5       Besluitvorming en communicatie  8
5.1         Besluitvorming   8
5.2         Communicatie  8
6       Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk  8
6.1         Overige bijeenkomsten en vergaderingen   8
6.2         Bezoekwerk  8

 
 1. Doel en functie van dit gebruiksplan
  1. Doelstelling in het algemeen
          Met dit gebruiksplan willen we:
    - Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een         vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze             verantwoordelijkheid nemen.
    - Bijdragen aan het beschermen van eenieder.
- Beperkte deelname aan kerkdiensten in het kerkgebouw veilig mogelijk maken.
 
  1. Functies van dit gebruiksplan

We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis.

De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren.

Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente.

Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

 
  1. Fasering
 • Vanaf 1 juli starten we met kerkdiensten met een maximum van 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.
 • Dit gebruiksplan geldt voor de periode van 1 juli tot 1 september 2020.
 
  1. Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en verbinding belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit de PKN aangereikte richtlijnen;
 • dat mensen die de dienst bezocht hebben en binnen 14 dagen daarna klachten krijgen, verplicht zijn om dat onmiddellijk te melden aan de scriba van de kerk.
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.
 • dat een herkenbare(gekleurd hesje) coördinator aanwijzingen geeft buiten en binnen het gebouw;
 • bij het betreden van het kerkgebouw de handen wassen cq. desinfecteren.
 • de hoofdingang gebruiken bij binnenkomst. Echter bij kerkdiensten wordt de achteringang gebruikt.
 • de aangegeven routes volgen;
 • dat ieder de jas en tas bij zich houdt en zo min mogelijk gebruik maakt van het toilet;
 • dat er geen samenzang plaatsvindt;
 • dat er extra voorzichtigheid geboden wordt voor kwetsbare mensen en laten we de keus om deel te nemen aan de kerkdienst over aan de kerkgangers zelf;
 • de collectes houden bij de uitgang van de kerkzaal;
 • dat er geen koffie- en ontmoetingsmoment is na de dienst.
 • dat er is extra aandacht voor schoonmaak is.
 
 1. Gebruik van het kerkgebouw
  1. Meerdere gebruikers en diensten op een zondag
Er vindt op zondag om 10.00 uur één ochtenddienst plaats. Daarbij zijn als medewerkers aanwezig : de predikant, de organist, indien mogelijk voorzangers (2), een ouderling, diaken en kerkrentmeester, koster(es), en leden (2) van het beamerteam.

Op zondagavond en op woensdagmorgen kan er in de kerk gebeden worden. Een en ander in overleg met de kosteres en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de PKN.
 
  1. Gebruik kerkzaal
Het aantal mensen dat aanwezig kan zijn is 80 (totaal in het kerkgebouw maximaal 100).
Er zijn BHV-ers aanwezig in de kerkzaal.
Er zijn looppaden/-routes, waarbij op de grond d.m.v. anderhalve meter stickers de afstand is gevisualiseerd.
Anderhalve meter afstand is gewaarborgd door de nummering van de zitplaatsen, waarbij elke zitplaats een halve meter beslaat. De banken die niet kunnen worden gebruikt zijn afgesloten.
Alle medewerkers in de eredienst (voorgangers, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) bewaren ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand. De predikant, ambtsdragers en kerkrentmeesters, komen de kerkzaal binnen via het gangpad en betreden de kerkzaal via de nooddeur bij het orgel.
De herkenbare coördinatoren geven aan waar de kerkgangers kunnen zitten en welke rij de kerkzaal kan verlaten. De kerkgangers verlaten via de hoofdingang het gebouw. De ouders die kinderen ophalen uit de oppas/kindernevendienst gebruiken de achteruitgang waardoor kruisende stromen worden voorkomen.
- Zingen tijdens de dienst
Gemeentezang is niet mogelijk. De liederen in de dienst zullen, indien mogelijk, gezongen worden door voorzangers. Er worden geen liedbundels gebruikt.

- Collecten
Er staan schalen bij de uitgang van de kerkzaal voor de collecten.
 
   1. Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen
 ca. 400 zitplaatsen
100 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers


 
consistorie
(zaal 1)
kerkenraad voor de dienst
vergaderzaal voor o.a. kerkenraad
Bijv.
voorganger, ouderling, diaken, kerkrentmeester
 
grote zaal
(zaal 2 en 3)
kindernevendienst voor  >25 kinderen en leiders Oppas en
kindernevendienst voor 10 kinderen
(0-8 jaar) en 2 leiders
overige zalen en ruimten diverse functies afgesloten
 1. Concrete uitwerking        
  1. Het kerkgebouw
 
   1. Routing

Toegang tot en gebruik van het gebouw
Ieder die het kerkgebouw betreedt gebruikt de daarvoor beschikbare desinfecterende middelen om de handen te reinigen en houdt de anderhalve meter afstand in acht.
Het aantal aanwezige personen blijft onder de honderd. De afgesloten ruimtes worden niet betreden.

Het verlaten van het gebouw
Bij het verlaten van het gebouw is er gelegenheid om opnieuw de handen te reinigen. Er wordt gebruik gemaakt van de aangegeven route.
 
   1. Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
De kerkgangers  gaan direct de kerkzaal binnen en zullen niet buiten op het plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen.
 
   1. Garderobe
Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. De kerkgangers houden hun jas en tas bij zich.
 
   1. Parkeren
Parkeren gebeurt met inachtneming van de anderhalve meter en de aanwijzingen van de coördinator.
 
   1. Toiletgebruik
Het toilet wordt zo min mogelijk gebruikt. Eén persoon tegelijk in het toilet. Er dient gebruikt gemaakt te worden van de aanwezige desinfecterende middelen.
 
  1. Vieringen en bijzondere diensten

In de maanden juli en augustus vinden er geen avondmaal-, doop-, belijdenis- of bevestigingsdiensten plaats. Ook is er geen handoplegging tot 1 september.
 
   1. Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk. Tijdens de diensten zijn er, indien mogelijk voorzangers die begeleid worden door een organist/pianist. Ook zullen er liederen/muziek via de beamer beluisterd worden.
 
   1. Collecteren
Er staan schalen bij de uitgang voor de collecten. Het tellen gebeurt zoveel als mogelijk met handschoenen en gedesinfecteerde handen.
 
   1. Koffiedrinken en ontmoeting                                                                             
Er is geen koffie- en ontmoetingsmoment na de dienst.
 
   1. Kinderoppas en kinderwerk                                                                 
Kinderen van 8 jaar en ouder nemen deel aan de eredienst. Kinderen van 0 – 8 jaar worden opgevangen in zaal 2 en 3. Eén ouder brengt het kind volgens de aangegeven route naar de oppasruimte/kindernevendienst en zet jas en tas op de daarvoor bestemde tafel. De ouder verlaat de ruimte via een andere uitgang en neemt daarbij de anderhalve meter afstand in acht.
Bij het ophalen van de kinderen volgt de ouder dezelfde route en volgt de aanwijzingen van de coördinator, haalt kind, jas en tas op en verlaat via de achteruitgang het kerkgebouw.
  1. Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
Bij binnenkomst van het kerkgebouw wordt enkel gebruik gemaakt van de achteringang. Bij het betreden van het kerkgebouw is er een herkenbare coördinator aanwezig die welkom heet, vraagt naar de gezondheid, wijst op handen reinigen en aanwijzingen geeft.
Kerkgangers worden op achternaam (alfabetisch aan de hand van de ledenlijst) uitgenodigd voor de eredienst en geven uiterlijk vóór vrijdagavond 20.00 uur aan of en met hoeveel persoenen zij aanwezig zijn via een link op de website, en voor wie dat niet mogelijk is, telefonisch bij de scriba. Bij overschrijding van het aantal van 80 mensen krijgen een aantal kerkgangers het bericht thuis te blijven.
Deze aanmelding is verplicht om te voorkomen dat de norm van 100 personen overschreden wordt. Het daarom ook niet mogelijk om onderling te ruilen.
   1. Ouderen en kwetsbare mensen
Iedereen is welkom om de diensten bij te wonen. Wel zal een ieder daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid moeten dragen en de richtlijnen van het RIVM en de PKN in acht moeten nemen.
 
  1. Taakomschrijvingen
 
   1. Coördinatoren
Voor het geven van aanwijzingen en het in acht nemen van de noodzakelijke maatregelen zijn er herkenbare(middels gekleurde hesjes) coördinatoren aanwezig.
 
   1. Kerkenraad, diaconie, kerkrentmeester en voorganger
De predikant, de ouderling, de diaken en kerkrenmeester beginnen voor de dienst in een aparte zaal waarbij de anderhalve meter in acht wordt genomen. Zij geven geen handen.
 
   1. Techniek
Het beamerteam zit op de galerij en houdt de anderhalve meter in acht.
 
   1. Muzikanten
De organist/pianist neemt plaats achter het orgel/piano. De mogelijke voorzangers staan op het podium en nemen de vereiste afstand in acht.
 
  1. Reinigingsplan (en aanwezigheid)
 
Wanneer Wat Wie
  zaterdag  
Middag/avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster
  Reinigen van toiletten, keuken, hal, consistorie en deurklinken  
  Zondag VOOR de dienst  
zondag 8:00 deuren van het gebouw open
ventileren; het ventilatiesysteem wordt voor de dienst getest
koster
  reinigen:
- podium/avondmaalstafel
- microfoons en lessenaars
- pianotoetsen en pianobankje
- orgeltoetsen en orgelbank
- 1e kerkbank
- toiletten en deurklinken reinigen
Koster/reinigingsteam
  Aanwezigheid medewerkers en dienst  
Vanaf   9:30u Predikant, ouderling, diaken, kerkrentmeester  
Vanaf   9:30u techniek aanwezig  
Vanaf   9:30u muziekteam aanwezig  
Vanaf 10.00u aanvang dienst  
    Ca. 11.00u afsluiting dienst  
  Zondag NA de dienst  
  ventileren Koster
  reinigen:
- podium/avondmaalstafel
- microfoons en lessenaars
- pianotoetsen en pianobankje
- orgeltoetsen en orgelbank
- 1e kerkbank
- toiletten en deurklinken reinigen
Koster/reinigingsteam
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop beamerteam
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster
Werkdagen en bij bijzondere diensten Wat Wie
  reinigen:
- kerkzaal, kerkbanken, galerij
- alle vloeren
- deurklinken
- zalen 2 en 3 en consistorie
- administratieruimte
- overloop, trap en leuning
reinigingsteam
 
 1. Besluitvorming en communicatie
  1. Besluitvorming
Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld (via de mail).
                    
  1. Communicatie
Dit gebruiksplan staat vermeld op de website en is op papier duidelijk zichtbaar aanwezig in het kerkgebouw.
Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar gemeenteleden zijn vermeld op de website en in het kerkblad.
 
 1. Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
  1. Overige bijeenkomsten en vergaderingen
In de maanden juli en augustus vinden er geen vergaderingen plaats in het kerkgebouw.
Mocht het onverhoopt noodzakelijk zijn dan zullen de daarvoor geldende richtlijnen in acht genomen worden.
 
  1. Bezoekwerk
Bezoekwerk kan plaatsvinden met inachtneming van de maatregelen van het RIVM en de PKN, en in overleg met de te bezoeken persoon(personen). Daarbij wordt steeds naar de gezondheid gevraagd.
Gebruiksplan kerkgebouw
Goede Herderkerk EpeGemeente: Epe                                                          
Betreft gebouw: Goede Herderkerk
Versie: Versie 1.0
Datum: 25 juni 2020Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten door het RIVM en zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
                                                                                                          versie 1.0 (20 mei 2020)


                                                                                            

 
 1. Inhoud

2       Doel en functie van dit gebruiksplan   3
2.1         Doelstelling in het algemeen   3
2.2          Functies van dit gebruiksplan   3
2.3         Fasering   3
2.4         Algemene afspraken   3
3       Gebruik van het kerkgebouw   4
3.1         Meerdere gebruikers en diensten op een zondag   4
3.2         Gebruik kerkzaal 4
3.2.1      Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 4
4       Concrete uitwerking   5
4.1         Het kerkgebouw   5
4.1.1      Routing   5
4.1.2      Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 5
4.1.3      Garderobe  5
4.1.4      Parkeren   5
4.1.5      Toiletgebruik  5
4.2         Vieringen en bijzondere diensten   5
4.2.1      Zang en muziek  5
4.2.2      Collecteren   5
4.2.3      Koffiedrinken en ontmoeting   5
4.2.4      Kinderoppas en kinderwerk  5
4.3         Uitnodigingsbeleid kerkdiensten   6
4.3.1      Ouderen en kwetsbare mensen   6
4.4         Taakomschrijvingen   6
4.4.1      Coördinatoren   6
4.4.2      Kerkenraad, diaconie, kerkrentmeester en voorganger  6
4.4.3      Techniek  6
4.4.4      Muzikanten   6
4.5         Reinigingsplan (en aanwezigheid) 7
5       Besluitvorming en communicatie  8
5.1         Besluitvorming   8
5.2         Communicatie  8
6       Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk  8
6.1         Overige bijeenkomsten en vergaderingen   8
6.2         Bezoekwerk  8

 
 1. Doel en functie van dit gebruiksplan
  1. Doelstelling in het algemeen
          Met dit gebruiksplan willen we:
    - Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een         vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze             verantwoordelijkheid nemen.
    - Bijdragen aan het beschermen van eenieder.
- Beperkte deelname aan kerkdiensten in het kerkgebouw veilig mogelijk maken.
 
  1. Functies van dit gebruiksplan

We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis.

De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren.

Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente.

Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

 
  1. Fasering
 • Vanaf 1 juli starten we met kerkdiensten met een maximum van 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.
 • Dit gebruiksplan geldt voor de periode van 1 juli tot 1 september 2020.
 
  1. Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en verbinding belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit de PKN aangereikte richtlijnen;
 • dat mensen die de dienst bezocht hebben en binnen 14 dagen daarna klachten krijgen, verplicht zijn om dat onmiddellijk te melden aan de scriba van de kerk.
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.
 • dat een herkenbare(gekleurd hesje) coördinator aanwijzingen geeft buiten en binnen het gebouw;
 • bij het betreden van het kerkgebouw de handen wassen cq. desinfecteren.
 • de hoofdingang gebruiken bij binnenkomst. Echter bij kerkdiensten wordt de achteringang gebruikt.
 • de aangegeven routes volgen;
 • dat ieder de jas en tas bij zich houdt en zo min mogelijk gebruik maakt van het toilet;
 • dat er geen samenzang plaatsvindt;
 • dat er extra voorzichtigheid geboden wordt voor kwetsbare mensen en laten we de keus om deel te nemen aan de kerkdienst over aan de kerkgangers zelf;
 • de collectes houden bij de uitgang van de kerkzaal;
 • dat er geen koffie- en ontmoetingsmoment is na de dienst.
 • dat er is extra aandacht voor schoonmaak is.
 
 1. Gebruik van het kerkgebouw
  1. Meerdere gebruikers en diensten op een zondag
Er vindt op zondag om 10.00 uur één ochtenddienst plaats. Daarbij zijn als medewerkers aanwezig : de predikant, de organist, indien mogelijk voorzangers (2), een ouderling, diaken en kerkrentmeester, koster(es), en leden (2) van het beamerteam.

Op zondagavond en op woensdagmorgen kan er in de kerk gebeden worden. Een en ander in overleg met de kosteres en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de PKN.
 
  1. Gebruik kerkzaal
Het aantal mensen dat aanwezig kan zijn is 80 (totaal in het kerkgebouw maximaal 100).
Er zijn BHV-ers aanwezig in de kerkzaal.
Er zijn looppaden/-routes, waarbij op de grond d.m.v. anderhalve meter stickers de afstand is gevisualiseerd.
Anderhalve meter afstand is gewaarborgd door de nummering van de zitplaatsen, waarbij elke zitplaats een halve meter beslaat. De banken die niet kunnen worden gebruikt zijn afgesloten.
Alle medewerkers in de eredienst (voorgangers, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) bewaren ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand. De predikant, ambtsdragers en kerkrentmeesters, komen de kerkzaal binnen via het gangpad en betreden de kerkzaal via de nooddeur bij het orgel.
De herkenbare coördinatoren geven aan waar de kerkgangers kunnen zitten en welke rij de kerkzaal kan verlaten. De kerkgangers verlaten via de hoofdingang het gebouw. De ouders die kinderen ophalen uit de oppas/kindernevendienst gebruiken de achteruitgang waardoor kruisende stromen worden voorkomen.
- Zingen tijdens de dienst
Gemeentezang is niet mogelijk. De liederen in de dienst zullen, indien mogelijk, gezongen worden door voorzangers. Er worden geen liedbundels gebruikt.

- Collecten
Er staan schalen bij de uitgang van de kerkzaal voor de collecten.
 
   1. Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen
 ca. 400 zitplaatsen
100 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers


 
consistorie
(zaal 1)
kerkenraad voor de dienst
vergaderzaal voor o.a. kerkenraad
Bijv.
voorganger, ouderling, diaken, kerkrentmeester
 
grote zaal
(zaal 2 en 3)
kindernevendienst voor  >25 kinderen en leiders Oppas en
kindernevendienst voor 10 kinderen
(0-8 jaar) en 2 leiders
overige zalen en ruimten diverse functies afgesloten
 1. Concrete uitwerking        
  1. Het kerkgebouw
 
   1. Routing

Toegang tot en gebruik van het gebouw
Ieder die het kerkgebouw betreedt gebruikt de daarvoor beschikbare desinfecterende middelen om de handen te reinigen en houdt de anderhalve meter afstand in acht.
Het aantal aanwezige personen blijft onder de honderd. De afgesloten ruimtes worden niet betreden.

Het verlaten van het gebouw
Bij het verlaten van het gebouw is er gelegenheid om opnieuw de handen te reinigen. Er wordt gebruik gemaakt van de aangegeven route.
 
   1. Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
De kerkgangers  gaan direct de kerkzaal binnen en zullen niet buiten op het plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen.
 
   1. Garderobe
Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. De kerkgangers houden hun jas en tas bij zich.
 
   1. Parkeren
Parkeren gebeurt met inachtneming van de anderhalve meter en de aanwijzingen van de coördinator.
 
   1. Toiletgebruik
Het toilet wordt zo min mogelijk gebruikt. Eén persoon tegelijk in het toilet. Er dient gebruikt gemaakt te worden van de aanwezige desinfecterende middelen.
 
  1. Vieringen en bijzondere diensten

In de maanden juli en augustus vinden er geen avondmaal-, doop-, belijdenis- of bevestigingsdiensten plaats. Ook is er geen handoplegging tot 1 september.
 
   1. Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk. Tijdens de diensten zijn er, indien mogelijk voorzangers die begeleid worden door een organist/pianist. Ook zullen er liederen/muziek via de beamer beluisterd worden.
 
   1. Collecteren
Er staan schalen bij de uitgang voor de collecten. Het tellen gebeurt zoveel als mogelijk met handschoenen en gedesinfecteerde handen.
 
   1. Koffiedrinken en ontmoeting                                                                             
Er is geen koffie- en ontmoetingsmoment na de dienst.
 
   1. Kinderoppas en kinderwerk                                                                 
Kinderen van 8 jaar en ouder nemen deel aan de eredienst. Kinderen van 0 – 8 jaar worden opgevangen in zaal 2 en 3. Eén ouder brengt het kind volgens de aangegeven route naar de oppasruimte/kindernevendienst en zet jas en tas op de daarvoor bestemde tafel. De ouder verlaat de ruimte via een andere uitgang en neemt daarbij de anderhalve meter afstand in acht.
Bij het ophalen van de kinderen volgt de ouder dezelfde route en volgt de aanwijzingen van de coördinator, haalt kind, jas en tas op en verlaat via de achteruitgang het kerkgebouw.
  1. Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
Bij binnenkomst van het kerkgebouw wordt enkel gebruik gemaakt van de achteringang. Bij het betreden van het kerkgebouw is er een herkenbare coördinator aanwezig die welkom heet, vraagt naar de gezondheid, wijst op handen reinigen en aanwijzingen geeft.
Kerkgangers worden op achternaam (alfabetisch aan de hand van de ledenlijst) uitgenodigd voor de eredienst en geven uiterlijk vóór vrijdagavond 20.00 uur aan of en met hoeveel persoenen zij aanwezig zijn via een link op de website, en voor wie dat niet mogelijk is, telefonisch bij de scriba. Bij overschrijding van het aantal van 80 mensen krijgen een aantal kerkgangers het bericht thuis te blijven.
Deze aanmelding is verplicht om te voorkomen dat de norm van 100 personen overschreden wordt. Het daarom ook niet mogelijk om onderling te ruilen.
   1. Ouderen en kwetsbare mensen
Iedereen is welkom om de diensten bij te wonen. Wel zal een ieder daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid moeten dragen en de richtlijnen van het RIVM en de PKN in acht moeten nemen.
 
  1. Taakomschrijvingen
 
   1. Coördinatoren
Voor het geven van aanwijzingen en het in acht nemen van de noodzakelijke maatregelen zijn er herkenbare(middels gekleurde hesjes) coördinatoren aanwezig.
 
   1. Kerkenraad, diaconie, kerkrentmeester en voorganger
De predikant, de ouderling, de diaken en kerkrenmeester beginnen voor de dienst in een aparte zaal waarbij de anderhalve meter in acht wordt genomen. Zij geven geen handen.
 
   1. Techniek
Het beamerteam zit op de galerij en houdt de anderhalve meter in acht.
 
   1. Muzikanten
De organist/pianist neemt plaats achter het orgel/piano. De mogelijke voorzangers staan op het podium en nemen de vereiste afstand in acht.
 
  1. Reinigingsplan (en aanwezigheid)
 
Wanneer Wat Wie
  zaterdag  
Middag/avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster
  Reinigen van toiletten, keuken, hal, consistorie en deurklinken  
  Zondag VOOR de dienst  
zondag 8:00 deuren van het gebouw open
ventileren; het ventilatiesysteem wordt voor de dienst getest
koster
  reinigen:
- podium/avondmaalstafel
- microfoons en lessenaars
- pianotoetsen en pianobankje
- orgeltoetsen en orgelbank
- 1e kerkbank
- toiletten en deurklinken reinigen
Koster/reinigingsteam
  Aanwezigheid medewerkers en dienst  
Vanaf   9:30u Predikant, ouderling, diaken, kerkrentmeester  
Vanaf   9:30u techniek aanwezig  
Vanaf   9:30u muziekteam aanwezig  
Vanaf 10.00u aanvang dienst  
    Ca. 11.00u afsluiting dienst  
  Zondag NA de dienst  
  ventileren Koster
  reinigen:
- podium/avondmaalstafel
- microfoons en lessenaars
- pianotoetsen en pianobankje
- orgeltoetsen en orgelbank
- 1e kerkbank
- toiletten en deurklinken reinigen
Koster/reinigingsteam
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop beamerteam
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster
Werkdagen en bij bijzondere diensten Wat Wie
  reinigen:
- kerkzaal, kerkbanken, galerij
- alle vloeren
- deurklinken
- zalen 2 en 3 en consistorie
- administratieruimte
- overloop, trap en leuning
reinigingsteam
 
 1. Besluitvorming en communicatie
  1. Besluitvorming
Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld (via de mail).
                    
  1. Communicatie
Dit gebruiksplan staat vermeld op de website en is op papier duidelijk zichtbaar aanwezig in het kerkgebouw.
Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar gemeenteleden zijn vermeld op de website en in het kerkblad.
 
 1. Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
  1. Overige bijeenkomsten en vergaderingen
In de maanden juli en augustus vinden er geen vergaderingen plaats in het kerkgebouw.
Mocht het onverhoopt noodzakelijk zijn dan zullen de daarvoor geldende richtlijnen in acht genomen worden.
 
  1. Bezoekwerk
Bezoekwerk kan plaatsvinden met inachtneming van de maatregelen van het RIVM en de PKN, en in overleg met de te bezoeken persoon(personen). Daarbij wordt steeds naar de gezondheid gevraagd.

 
terug