zondag 5 maart 2023 om 19.00

Avonddienst Verdiepingsdienst
Voorganger(s): Ds. E. Kolkert
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Dhr. J. Smit

Onderwerp: Orde van dienst voor de verdiepingsdienst van zondag 5 maart om 19.00 uur. 3e lijdenszondag.
 
 

Gij allen die zich met mij voorbereidt op bovengenoemde Dienst,

Bij deze de orde van dienst hieronder:

-Woord van welkom, afkondigingen en stil gebed

-Introïtuspsalm: Psalm 62: 1  NLB 2013

(1. Mijn ziel is stil…)

-Votum en Groet

-Zingen: Lied 466: 1,2  HH

(1. Vaste rots…)

(2. Jezus, niet mijn eigen kracht…)

-Geloofsbelijdenis.

(Gesproken, staande/ de apostolische = 12artikelen des Geloofs

-Zingen: Psalm 68: 7

(7. God zij geprezen met ontzag…)

-Gebed

-1e Schriftlezing: Genesis 27: 6 t/m 13 en de verzen 41,42,43  NBG 51

-2e Schriftlezing: Johannes 18: 1 t/m 8                                             NBG 51

-Zingen: Lied 191: 1,2,4 HH

(1. Leer mij o Heer…)1. Jezus, leven van ons leven

(2. ‘k Zie U, God zelf…..)

(4. God is rechtvaardig….)

-Prediking, uitgaande van Genesis 27: 13a en Johannes 18: 8

De prediking gaat over plaatsvervanging, met als thema: Rebekka en Jezus.

-Meditatief orgelspel

-Zingen: Lied 575: 1, 6  NLB 2013

(1. Jezus, leven…)

(6. Dank zij U,…)

-Gebeden

-Aankondiging inzameling der gaven straks in mandjes bij uitgang of overmaken thuis.

-Slotlied: Lied 216: 1,2,3  HH

(1. Kroon Hem met gouden kroon…)

(2. Kroon Hem, der liefde Heer!...)

(3. Kroon Hem, de Vredevorst,…)

-Zegen met gezongen Amen.Collectebestemmingen
2e rondgang:
 bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug