Zondag 26 jul 2020  om 10.00
Voorganger: Dhr. H. Borghuis, Deventer
Morgendienst
Ouderling: Dhr. Van Zuuk
Organist: Jan SmitLITURGIE


Welkom en mededelingen

Stil gebed

Zingen: Hemelhoog 38 Mijn hulp is van U Heer

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 350 Jezus hoop van de volken 

Leefregel: Romeinen 12: 9-18 (NBV)
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 

Zingen: NLB 139b Heer U doorgrondt en kent mij  

Gebed

Kinderlied: Hemelhoog 417 Een parel in Gods hand

Schriftlezing: Efeze 4: 22-24 (NBV)
22 Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en u denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.  

Zingen: NLB 675 Geest van hierboven

Preek

Muzikaal orgelspel

Gebed

Zingen: NLB 705 couplet 1 en 4 (Ere zij aan God de Vader)

Zegen


Collectebestemmingen

1e rondgang:  

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug