zondag 13 februari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst Bevestigingsdienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. A. van de Burgt
Organist: Dhr. J. Smit

Liturgie

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 84: 1 en 2 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5 (Rond het licht dat leven doet)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Lied 59 (Ik zegen jou in Jezus’ naam)

Schriftlezing: Romeinen 12: 9-21 (NBV 21)

9.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10.Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11.Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13.Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14.Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15.Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17.Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18.Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19.Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ 20. En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ 21.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Zingen: Hemelhoog 420: 1, 2 en 4 (Heer, wijs mij Uw weg)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: NLB 970 (Vlammen zijn er vele)

AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING

Afscheid

Zingen: NLB 969 (In Christus is noch west noch oost)

Lezen onderwijzing

Herbevestiging

Bevestiging

Persoonlijke woorden ouderling van dienst

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: NLB 425

Zegen: (gezongen amen)
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Kerk in actie

 

Noodhulp Nepal.

Meer werkgelegenheid voor jongeren Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug