zondag 6 februari 2022 om 19.00 uur

Avonddienst Verdiepingsdienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. J. Smit

Liturgie verdiepingsdienst zondagavond 6 februari 2022 n.a.v. bede Uw Koninkrijk kome

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 100

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 1005: 1, 2 en 4 (Zoekend naar licht)

Geloofsbelijdenis

Zingen: NLB 412: 1 en 3 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 4: 12-25

12.Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13.Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14.Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15.Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17.Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’18.Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19.Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20.Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21.Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 23.Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 24.Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij Hem gebracht en Hij genas hen. 25.En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

NLB 756: 1,2, 4 en 6 (Laat komen Heer Uw Rijk)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 755 (Toch overwint eens de genade)

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 226 (God is getrouw)

Zegen

terug