zondag 21 november 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs en Ds. E Kolkert
Morgendienst, Laatste zondag kerkelijk jaar
Ouderling: Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Mevr. R. Beumer

Liturgie laatste zondag kerkelijk jaar 2021

 

Welkom, mededelingen en moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 43: 3, 4 en 5 (O Here, God, kom mij bevrijden)

 

Bemoediging en groet

 

Uitleg liturgisch bloemstuk

 

Zingen: NLB 1005: 1, 2 en 4 (Zoekend naar licht)

 

Gebed

 

Kinderlied: 59 (Ik zegen jou in Jezus’ naam)

 

Schriftlezing: Genesis 28: 10-32

 

10.Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11.Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12.Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. 13.Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. 14.Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. 15.Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’ 16.Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17.Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18.De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19.Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette die stad Luz. 20En hij legde een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als Hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21.en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22.De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende deel zal afstaan van alles wat U mij geeft.

Zingen: NLB 538 (Een mens te zijn op aarde)

 

Preek

 

Zingen: 657: 1, 2 en 4 (Zolang wij ademhalen)

 

Inleiding gedenken overledenen: we lezen Jesaja 24: 23 b en c en Jesaja 25: 6 t/m 9 (NBG 1951)

 

Jesaja 24: 23b en c

want de Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.

 

Jesaja 25: 6-9 (NBG 51)

6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten

voor alle volken een feestmaal aan:

uitgelezen gerechten en belegen wijnen,

een feestmaal rijk aan merg en vet,

met pure, rijpe wijnen.

7.Op deze berg vernietigt Hij de sluier

waarmee alle volken omhuld zijn,

het kleed dat alle volken bedekt.

8.Voor altijd doet Hij de dood teniet.

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,

de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg

– de HEER heeft gesproken.

9.Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!

Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.

Hij is de HEER, Hij was onze hoop.

Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

 

Zingen: Hemelhoog 351 (Eén naam is onze hope)

 

We noemen de namen van hen die overleden zijn:

 

Muzikaal intermezzo: Wohl mir das ich Jesu habe

 

Gebeden

 

Muzikaal intermezzo: Daar ruist langs de wolken

 

(Via de beamer wordt even kort de informatie getoond van de collecte. De kinderen komen verder niet terug van de kindernevendienst)

 

Zingen: NLB 442 (Op U, mijn heiland, blijf ik hopen)

 

Zegen (gezongen amen)

Collectebestemmingen
1e rondgang:
Kerk in Actie Pastoraat “Omzien naar elkaar"
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten
3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug